Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Verksamhet och ekonomi

Förbundsstyrelsen administrerar förbundet mellan Riksmötena inom de ramar som Riksmötena beslutar i form av budget och verksamhetsplan och de regler som finns i SNF:s stadgar.

Riksmötet, RM, som hålls en gång per år är SNF:s högsta instans. Här beslutas om budget, verksamhetsplan och styrelsens sammansättning etc. Detta beslutas av de delegater som utsetts av resp. förening och som deltager i Riksmötet. Varje förening har rättighet att representeras vid RM med en delegat för varje påbörjat 25-tal hushåll i föreningen.

Ordinarie ledamot i Förbundsstyrelsen är icke valbar som RM-delegat för en förening. Föreningens hushållsantal per den 15 november året före RM ligger till grund för beräkningen av antalet delegater. Varje delegat förfogar över en röst.
 
Förbundet har Stadgar som gäller från och med 98-07-01. Stadgarna klubbades för andra gången vid RM98. Informationen på SNF:s Hemsida har justerats med hänsyn till de nya Stadgarna.

Protokollen från tidigare RM finns att läsa på Naturistportalen under SNF - Förbundet och Riksmöten.  

Förbundets Resultat- och Balansräkning för det gångna verksamhetsåret 2013/2014 redovisades vid Riksmötet 2014.

Här redovisas i stor drag budget för förbundets inkomster och utgifter som hänför sig till verksamhetsåret 2013-05-01 - 2014-04-30 och som går runt med ett budgeterat överskott på drygt kr 50 000. .

Inkomster:

Utgifter:

Några förtydliganden:

Tillsammans är förbundets medlemstidning som utges inom samma omslag som norska NaturistNytt.

SNP skall uttydas Skandinavisk Naturistportal, en gemensam skandinavisk samling webbplatser, vars kostnader SNF betalar sin del av.

naturistforbundet.se är en webbplats som förbundet använder för att lagra data och för e-mail.

FS står för Förbundsstyrelsen som sådan.

Utvecklingskonferens pågår dagen före RM.

INF är det internationella naturistförbund som SNF är medlem i.

Medlemsregister ska underhållas och vi skriver ut adressetiketter för tidningen från detta register.

Internationellt arbete bedrivs med möten en eller två gånger per år.

Föreningar kan ansöka om aktivitetsstöd enligt vissa regler.

Övrigt är kostnader för telefon, porto, arkivlokal etc