Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Naturistförbundets Fonder

Rolf Lundström har vid olika tillfällen skänkt pengar till Sveriges Naturistförbund, SNF. Han har tillsammans med en fondstyrelse stipulerat hur medel ur fonden får disponeras.

Fondstyrelsen består för närvarande av

 • Jan Malmborg
 • Olle Strand
 • kassören i SNF, Bertil Pålsson
 • Conny Bergman
 • Jea Jonsson

E-mail: fonder@naturistforbundet.se

Fondstyrelsen beslutar om hur pengarna skall disponeras enligt fondernas STATUTER:

EDLA och VILGOT LUNDSTRÖMs minnesfonder inom Sveriges Naturistförbund.

 • Fond 1: Grundkapital 200 000 kronor
 • Fond 2: Grundkapital 200 000 kronor
 • Fond 3: Grundkapital    2 000 kronor

Naturistförbundets Fonder

EDLA och Vilgot Lundströms minnesfonder inom Sveriges Naturistförbund,

Fond 1: Historiska Fonden

Fond 2: Områdesfonden

Fond 3: Ungdomsfonden

Fonderna förvaltas av en Fondstyrelse bestående av fem (5) naturister. Fyra (4) av dessa är personer som ej ingår i i SNFs förbundsstyrelse. Den femte är förbundskassören De fyra förstnämnda kvarstår i Fondstyrelsen så länge de önskar. Avgående ledamot äger att själv föreslå sin efterträdare. Om detta inte kan ske, utses ny ledamot av Fondstyrelsen. Kassören byts vid nyval i förbundsstyrelsen.

Fondstyrelsen består för närvarande av:

 • Jan Malmborg
 • Olle Strand
 • Bertil Pålsson, kassör i SNF
 • Conny Bergman
 • Jea Jonsson

Givet 1 januari 2016 Stockholm - Hökarängen

Rolf L.W Lundström

Fondstyrelsen beslutar om, hur den ackumulerade avkastningen skall disponeras samt om bidrag skall utgå enligt fondernas STATUTER.

Fondstyrelsens sammanträden kan hållas via telefon, internet eller fysiska. Ett fysiskt möte bör hållas i samband med SNF:s Riksmöte.

Beslut i Fondstyrelsen fattas med enkel majoritet.

Ansökningar om medel ur dessa fonder skall ställas till Fondstyrelsen fonder@naturistforbundet.se eller till: Jan Malmborg, Dalagatan 33, 113 23 Stockholm.

Frågor om fonderna kan ställas till Fondstyrelsen.

Tidigare statuter givna 1991 upphör härmed att gälla.

Redovisning

Fonderna revideras av SNF:s revisorer och redovisas inom SNF:s bokföring vid Riksmötet. 

Statuter för Historiska Fonden (Fond 1)

Motiv för fonden: Att säkra historiskt material i ord och bild för naturism.

Avkastningen skall vara som bidrag till historisk forskning och dokumentation av Sveriges naturisthistoria med angränsande utländsk naturisthistorik.

1. Bidrag får sökas av organiserad naturist, som vill arbeta med den historiska dokumentationen.

Sökande skall vara medlem i svensk naturistförening.

Bidrag kan vara till inköp av dataanläggning för registrering av historiskt material, skrivmaterial, foto, telefon, resor, inköp av fotografier och dylikt.

Dataanläggningen och liknande skall ägas av Fonden.

Bidragsmottagaren handhar materielen så länge arbetet (dokumentationen) pågår.

Allt historiskt material som framställs samt all övrig materiel skall efterhand överlämnas i Fondens ägo.

2. En eller två (1-2) veterannaturister inbjuds varje år till aktuellt RM. (Veterannaturist är naturist som varit medlem i svensk naturistförening i minst 20 år.)

Den som är inbjuden bjuds på resa tor hemorten - RM-platsen. Transportmedel kan vara bil, buss, tåg, flyg efter samråd. Medföljande make/maka/sambo ingår i detta liksom logi och mat i 2-4 dygn.

3. Delegat från "mindre" förening, där medlemsantalet är 9-51 presoner, inbjuds till RM. Resa, logi, mat enligt punkt 2 ovan. Om Fondstyrelsen finner det ekonomiska läget godtagbart, kan två (2) delegater (en per två föreningar) inbjudas. Det förväntas att den inbjudna kommer till Utvecklingskonferensen och stannar över Riksmötet.

4. ALLA naturister, som är medlemmar i svensk naturistförening, inbjuds att skriva/nedteckna sina upplevelser som naturist. (T ex på vilket sätt fick "jag" kontakt med naturiströrelsen, var och när var det och andra händelser under årens lopp.) Kanske kan detta bidra till att "sälja in" vår historia. Det förväntas, att den ekonomiska gratifikationen som utgår för detta arbete, skall återgå till naturismen på det sätt som mottagaren själv bestämmer.

Författaren skriver under eget namn - både för- och efternamn. Endast förnamn, signatur eller pseudonym godkänns ej.

5. År 2012 blev svensk naturism 80 år ung.

Fondstyrelsen har varje år möjlighet, om ekonomin tillåter, dvs om den samlade avkastningen är godtagbar, utge jubileumsgåva till person/personer och/eller organisation/förening. Det förväntas, att den ekonomiska delen av gåvan i någon form återgår till naturismen.

6. Fondstyrelsen har möjlighet, att ur Historiska Fonden bidra ekonomiskt med inköp av materiel, mm riktad till ungdomar.

7. Fondstyrelsens ledamöter har möjlighet att uttaga reseersättning samt ersättning för mat och logi vid styrelsemöte.

Statuter för Områdesfonden (Fond 2)

Motiv för fonden: Att säkra mark för naturismen.

Den ackumelerade avkastningen skall ge en grundsumma för inköp av naturistområde.

Förening får låna från avkastningen. Lånets storlek bestäms av Fondstyrelsen.

Lånetiden kan omfatta tjugo (20) år. Lånet är räntefritt.

Amorteringen skall påbörjas av föreningen senast efter tio (10) år.

Amorteringssumma och betalningstermin bestäms genom samråd förening - Fondstyrelsen.

Lånet är räntefritt även under amorteringstiden.

Fonden kan kvarstå med andel i område, för att köpet ej skall göras i markspekulation för senare försäljning.

OBS! Lån kan ej erhållas för arrende (hyra) av mark och/eller inköp av material eller inventarier till området.

Statuter för Ungdomsfonden (Fond 3)

Motiv för fonden: Ett försök att aktivera svensk naturistungdom och "göra härliga Sverige lite rundare".

Bidraget gäller för resa t/r träffplatsen. Pengarna erhålles kontant och får sedan omsättas i det färdmedel som deltagaren bestämmer.

Åldersgrupp som kan söka är 13 - 25 år.

Ansökan görs per e-post i en personlig skrivelse till Fondstyrelsen, adress se ovan.

Bidraget kan endast erhållas en gång/person.