Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Rapport från EuNat 2012 i Hannover

Årets möte ägde rum i DFK:s lokaler i Hannover från fredag morgon 24 mars till lördag eftermiddag den 25.

13 nationers naturistförbund hade hörsammat kallelsen. 33 deltagare samlades runt konferensbordet. Den samlade röststyrkan var 169 varav SNF hade 7 röster. Några deltagare kom först på lördagen.

Från Danmark kom Troels Norup Panild och Thomas Frisendal. De fick namnskyltar med ”DNU” och röstsedlar men de var inte utsända delegater från DNU. De tillhör DN (Danske Naturister), en konkurrerande organisation i Danmark.
De verkade vara inviterade. Jag påtalade saken utan att någon åtgärd vidtogs. Jag kunde inte se att de gjorde någon egentlig skada.

Dagordningen godtogs med den skillnaden att ungdoms-punkterna fick vänta tills lördagen eftersom ungdomsrepresentanterna inte var där förrän då.

Deltagarlista kommer att presenteras tillsammans med det officiella protokollet.

Den ekonomiska redovisningen från 2011 gicks igenom och godkändes. Tjeckien fick ett tilläggsbidrag pga. att en ny ägare till hotellet där man bodde hade höjt priserna för rummen.

Det rapporterades att Jim Russel nu har tagit över området ”Sport”. Han valdes av mötet som ”Sports and Youth Officer” på 3 år. Jim bor i Edinburgh, Skottland.

Revisorsrapporten rekommenderade att mötet skulle acceptera redovisningen som var noggrant förd. I redovisning ingick även statistik för deltagande i de olika evenemangen.

Trots påpekande var det fortfarande de som inte skiljde diskussionspunkter från egentliga motioner. Det hade inför mötet inkommit 14 motioner, 11 diskussionspunkter och 5 förslag till punkter för den kommande INF-kongressen. Från SNF hade vi skickat in 2 punkter för diskussion. Det ena var ett erbjudande till alla förbund om att få den tekniska webblösningen som vi tagit fram för SNP. Det andra var ett förslag att höja ambitionen för INF:s sätt att beskriva ”Naturist Clubs”. Dessutom hade vi ett gammalt förslag till stadgeändring som skulle tas upp för beslut vid INF-kongressen.

Tyvärr fanns det inget trådlöst nät för Internet i konferenslokalen och ingen projektor, varför jag fick köra demonstrationer av vår nya webblösning för olika grupper under lördag em. och kväll. Det finns ett ganska rejält intresse.

Storbritannien och Irland har fortfarande stora problem med låg tolerans mot nakenhet och vill ha hjälp att lagstifta på EU-nivå. Detta är både svårt och kan bli mycket kostsamt. Det finns ingen enkel lösning på problemet idag. Motståndare till naturismen använder barn som argument för hur skadligt det kan vara med nakenhet!

BN vill betala med VISA-kort i stället för att överföra pengarna. Detta förfarande skulle medföra att INF fick betala alla kostander i samband med betalningar till INF. Detta accepterades icke.

INA förslog att man skall höja bidragen för deltagande i EuNat-konferenser till förbund med mindre än 400 medlemmar till €400. Detta röstades igenom.

INA förslog även att man skulle ha EuNat-mötena vartannat år. Detta röstades ner. Det pekas på att 4/5 av alla naturister bor i Europa. Vi behöver ses minst en gång per år. Titta på alla motioner.

Det klagades över att INF-sajten är dålig betr. översättningar och med att vara aktuell. INF är ute efter en ny webblösning. Jag har erbjudit vår lösning.
Även EuNatCom (ENC) behöver en webbplats. Jag missade givetvis inte att demonstrera vår lösning för Sieglinde Ivo, Mick Ayers, Roger Viola och Jean Peters.

FFN har fortfarande problem med exhibitionister på sina nakenbad. Det visade sig att det är flera länder som har detta problem. Jag berättade om problemen i Norge och i Sverige med bl. a. ett stängt nakenbad utanför Oslo.

Mässan i Utrecht har varit en succé. Placeringen var bättre i år än förra året och kan bli ännu bättre. Mässan är ett utmärkt tillfälle att göra reklam för naturistcampingar och nakenbad. Förbunden som inte deltar på plats manas att göra broschyrer som kan delas ut. Fler deltagare efterfrågades nästa år och att de som inte ställer upp med närvaro, låter trycka nya broschyrer.

FEN önskar bidrag för att trycka ny broschyr. Stort motstånd mot detta: kommersiella campingar bör kunna bidra till tryckkostnaden. Det påpekades också att en broschyr om riktar sig till invånare i det egna landet inte gärna kan vara likadan som en broschyr som riktar sig till utlänningar (nederländare) som besöker landets naturistfaciliteter. Förslaget röstades ner.

Reglerna för sportevenemang gicks igenom – det fanns ett antal förslag till ändringar, vilka godkändes. Reglerna måste i viss mån kunna anpassas till de omständigheter som råder på tävlingsplatsen. Det finns ett förslag om att de som är ansvariga för sport i sina resp. förbund skall träffas.

Reglerna/statuterna för ENC gicks igenom varvid ändringarna godkändes enhälligt.

Reglerna för ekonomi i samband med Sport (13 sidor) gicks igenom. Det handlar bl. a. om hur man bestämmer vilka evenemang som skall vara med och vilka bidrag de skall få. Det påpekades att var och en får titta efter i ”Download center” för att man skall ha den senaste utgåvan på olika dokument.
Reglerna beslutades enhälligt.

FFN vill gärna veta hur många INF-märken man säljer per förbund. Denna statistik finns.
Det visade sig att FFN, åtminstone i några fall, säljer ett märke per familj. Detta är regelvidrigt – det skall vara ett märke per person/medlem!
 

BN meddelade att det finns krafter som vill att BN skall lämna INF eftersom de tycker att det är för dyrt. Denna fråga kommer att tas upp på INF-kongressen i september.
Gianfranco påpekade att det finns naturistcentra som inte efterfrågar medlemskort. Edgar Nesseler, DFK påpekade att det finns rabatter för medlemmar på många ställen.

FEN: Ismael klagade på att beslutade bidrag minskades senare. Detta kan dock vara helt i sin ordning. Jean Peters kände sig orättvist påhoppad.

Budget för 2012 (version 2012-03-25 som delades ut vid mötet) beslutades enhälligt efter diverse diskussioner.

NFN vill gärna se hur olika förbund är strukturerade och hur de jobbar. De lämnade en utförlig rapport för hur de är strukturerade etc. SNF har till Jean Peters lämnat en berättelse om hur det står till med SNF och vad som hänt sedan 2010. Detta är en rapport som är avsedd för INF-kongressen.

EuNat:s ”Events Calendar” gicks igenom. Alla dessa evenemang finns redan på SNP frontsida. I tillägg till det som finns där:

 • Pétanque-tävling på Montalivet, Frankrike 24 – 25 augusti
 • INF-jubileum på Montalivet 29 – 31 augusti
 • YOUTH vårmöte på Costalunga, Italien 2013
 • South European Meeting på Il Templo del Sol, Tarragona, Spanien 27 april – 4 maj 2013
 • Det finns ett erbjudande från FENAIT att arrangera sim-galan i Barcelona, Spanien
  1 – 3 november 2013.

Sebastian Heuft är inte längre betrodd. DFK tar sin hand från Sebastian. En ersättare skall väljas vid ENY:s vårmöte. Troliga kandidater är Alexandra M och Jurrien van Houdt. Val av ny ansvarig för YOUTH kommer att konfirmeras vid EuNat 2013.

Statuterna för ENY finns endast på engelska – skall översättas till de två andra språken. Statuterna kan därför inte beslutas om på detta möte.

Gianfranco Ribolzi, FENAIT, var upprörd över hur Sebastian Heuft hade behandlat FENAIT:s erbjudande att arrangera maj-träffen i Italien på Costalunga. Han ansåg att Sebastian var oprofessionell och hade diktatoriska fasoner.

Protokollet från ENY av 2011-07-31 lämnades utan någon kommentar.

Betr. ungdomarnas ålder. Det beslutades att ungdomar som deltar i ENY arrangemang skall vara max 27 år gamla. Kan ev. senare komma att ändras till 29 år.

Budget för ENY för 2012 fastställdes till € 9 500 eftersom den planerade ”Youth summit” i samband med INF-kongressen inte kunde bli av (€ 3000). Även budget för oförutsedda utgifter om € 850 ströks. Man valde att tills vidare betrakta de strukna punkterna som ett slags reserv. Budgeten godkändes med 61 röster för och 27 röster emot. 76 röster avstod. SNF röstade för ett godkännande.

FFN hade ett antal förslag till diskussionspunkter där de gärna vill ha input från övriga förbund:

 • Aktiviteter inom de olika förbunden i Europa.
 • Exhibitionism på nakenbaden och samexistens med textilbadare.
 • Vad görs för att ta vara på vår planets hälsa?
 • Tolerans när det gäller nakenhet.

Omkring den kommande INF-kongressen:

Det måste finnas utrymme för att diskutera budgeten innan man röstar om den!

Fransmännen hoppas att översättningarna till franska skall bli bättre

FFN vill att man preparerar röstsedlarna med antal röster (per förbund) vid sluten omröstning – inte endast rösta på lösa papperslappar.

Det beslutades att EuNat 2013 skall vara på La Betulle i Italien 23 – 25 maj.

Världsnaturismens dag 2012 är 16 juni

BN påminde om Nudefest 2012 i Cornwall, Storbritannien 10 -17 juli.

Efter mötets avslutning på lördag eftermiddag, kunde jag demonstrera nya SNP och vår webblösning för flera förbund, däribland FENAIT, FEN och CZK. Vi skall meddela dem så snart vi är i operationell drift.

2012-03-26

Eirik Isene

Förkortningar:

AON     Austrian Naturist Federation 

FBN      Federatie van Belgische Naturisten

CZK      Czech Federation SK Oplatil 

FFN      Fédération Française de Naturisme

DFK      Deutscher Verband für Freikörperkultur 

BN        British Naturism 

INA       Irish Naturist Association 

FENAIT Federazione Naturista Italiana 

FLN      Federation Luxembourgeoise de Naturisme 

NFN      Naturisten Federatie Nederland 

FEN      Federacion Española de Naturismo 

SNF      Sveriges Naturistförbund

SNU-NSU          Union Naturiste Suisse/Schweizer Naturisten Union/Unione Naturista

ENY     European Naturist Youth

ENC     EuNat Com

Fullständigt protokoll från mötet (på engelska) här nedan: