Skandinavisk naturistportal | Naturistkart | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Ordensregler

Ordensregler for Larvik kommunes eiendom Roppestad

Vedtatt av Hovedutvalget for kultur i Larvik Kommune den 20.06.89 og avløser samtlige tidligere ordensregler. Eiendommen Roppestad er lagt ut til friområde og kan benyttes av publikum etter følgende retningslinjer:

 1. Enhver som benytter plassen, må følge de anvisninger som gis ved oppslag eller direkte av tilsynsmann/kvinne. Det er et krav at enhver overholder alminnelig orden, renslighet og sømmelig opptreden. Berusede personer kan vises bort fra området.
 2. Det må vises hensyn overfor den del av eiendommen som er oppdyrket, slik at vekster og avling ikke tråkkes ned eller skades på en annen måte
 3. Foreninger og andre sammenslutninger som ønsker å bruke friområdet til møter, stevner o.l., må på forhånd innhente tillatelse fra kulturkontoret. Bolighuset kan også leies ut på bestilling og etter fastsatt pris.
 4. Alle som benytter stedet, plikter å rydde opp etter seg. Avfall legges i oppsatte søppelstativer/ - dunker.
 5. Friområdet tillates benyttet til overnatting med telt. Plassering av campingvogner / bobiler etter nærmere anvisning. Overnatting kan bare skje med inntil 2 døgn om gangen på deler av området, og bare så langt kapasiteten tillater det. For leirer/stevner og lignende kan det i spesielle tilfeller gis dispensasjon fra tidsbegrensningen. Slik dispensasjon kan bare gis av kulturetaten.
 6. Bruk av reiseradio / stereoanlegg og lignende må ikke skje på en slik måte at omgivelsene sjeneres.
 7. Åpen ild / bålbrenning utenfor godkjente ildsted tillates ikke. Ved spesielle anledninger kan det i samråd med brannsjef gis tillatelse til dette, men bare på anvist betryggende sted.
 8. Det er tillatt å bade i Farrisvannet ut fra friområdet, men forurensing må unngås. Badebøyer i vannet må ikke berøres av de badende.
 9. Parkering av biler tillates bare på anvist sted. (Se skilting!) Kjøring med bil / motorsykkel på området må skje hensynsfullt og etter veiene. Kjøring med bil eller motorsykkel andre steder, kun etter tilsynets anvisning.
 10. På vanlige virkedager bør det herske ro kl 23:00. På lørdager og andre dager med spesielle arrangementer kl 24:00.
 11. Tilsynspersonen for Roppestad-eiendommen skal føre tilsyn med at disse reglene overholdes. Tilsynspersonen tilsettes av kulturetaten og har rett og plikt til å vise bort fra området enhver som overtrer ordensreglene eller som ikke retter seg etter dennes anvisninger.

Kommunaldirektør for kultur