Skandinavisk naturistportal | Naturistkart | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Vedtekter for VVNF - 13.03.2018

Vedtatt ved konstituerende møte 27.03.76 med senere endringer vedtatt på årsmøtene i 2010, 2011, 2012, 2015 og 2018.
 

§ 01
Foreningens navn er Vestviken Naturistforening. Forkortes VVNF.

§ 02
Foreningens formål er å gi medlemmene anledning til å praktisere naturisme, hvor dette er naturlig, i et sosialt trygt fellesskap.
Naturisme defineres som en livsstil i harmoni med naturen. Dette uttrykt ved felles nakenhet uten skille mellom kjønn med den hensikt å øke selvrespekten, respekten for andre mennesker og andres meninger, og respekt for miljøet. Foreningen skal i sitt arbeide jobbe for kroppspositivitet og mangfold.

§ 03
Foreningen vil søke å erverve, eller disponere etter avtale med grunneier(e), områder hvor naturisme kan praktiseres. Foreningen ivaretar medlemmenes integritet på best mulig måte.
Foreningen vil gjennom tilslutning til Norsk Naturistforbund (NNF) samarbeide med andre naturistforeninger i Norge, samt andre relevante samarbeidspartnere i Norge og Norden, og gjennom NNF stå tilsluttet Den Internasjonale Naturistføderasjon INF/FNI, for å søke å oppnå foreningens formål.

For å oppnå formålet, skal foreningen gjennom sin tilslutning til NNF, sikre medlemmene tilgang til aktuelle og relevante nettsider og medlemstjenester, herunder medlemsblad.
Foreningen skal gjennom tilslutning til NNF, legge til rette for og gjøre bruk av effektive verktøy for regnskap, medlemsadministrasjon og medlemskommunikasjon.
Foreningen skal gjennom tilslutning til NNF, og deltakelse i den aktuelle samfunnsdebatten, fremme naturistbevegelsens budskap overfor allmennheten, politiske myndigheter og andre samfunnsaktører, regionalt og nasjonalt.
Bidra med andre tiltak for å oppfylle foreningen og naturistbevegelsens formål. Foreningen er partipolitisk og religiøst en nøytral og uavhengig organisasjon.

§ 04
Enhver person over 18 år kan bli medlem, uansett kjønn, rase, religion og sivilstand. Styret inntar medlemmer etter søknad.

§ 05
Utmelding skjer skriftlig, og får virkning fra den dag den mottas av styret.
Medlemmer som handler i strid med foreningens vedtekter eller på annen måte skader foreningen utover alminnelig meningsytring, kan bli fratatt eventuelle verv og eventuelt bli utestengt fra foreningen for kortere eller lengre tid. Før en eventuell utestengning bør vedkommende få en skriftlig advarsel. En utestengning skal meldes skriftlig til vedkommende. Det skal oppgis grunn for utestengningen og for hvor lang tid utestengningen skal gjelde. Denne reaksjonen kan også tas i bruk overfor mildere usømmelig atferd. En utestengning innenfor disse rammer kan ankes inn til foreningens årsmøte. Ankefristen er 4 uker etter mottakelse av brev om utestengning.
Et medlem som har utvist et alvorlig tillitsbrudd innenfor foreningen bør ekskluderes. Foreningen bør vurdere en utestengning mens saken eventuelt etterforskes av politiet og i så fall vente med eksklusjon til det foreligger rettskraftig dom. Vedkommende skal opplyses om at avgjørelsen innen 4 uker kan ankes inn til NNF. Innbetalt kontingent refunderes ikke.

§ 06
Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten. Varsel om medlemskontigent gjøres kjent gjennom informasjon på foreningens hjemmeside, epostutsendelse og andre digitale informasjonskanaler innen utgangen av januar. Denne skal betales innen utgangen av februar hvert år. Dersom et medlem ikke har betalt sin kontingent innen utgangen av april og har mottatt to purringer, kan medlemmet strykes. Gjeninnmeldingsgebyr skal til enhver tid tilsvare en halv årskontingent.

§ 07
Foreningens regnskapsår går fra 01.01 til 31.12. Senest 20.01 leveres årsregnskap til revisjon. Senest 31.01 leveres revidert årsregnskap til styret.

§ 08
Styret forestår den daglige drift av de områder foreningen rår over, og fastsetter nødvendige regler for bruken av områdene. Til løsning av særlige oppgaver kan styret sette ned utvalg og bemyndige personer til å representere foreningen, mens forpliktende beslutninger tas av styret. Styret fastsetter avgifter for bruk av foreningens områder og for deltagelse i spesielle tilstelninger og innebadinger. Styret fører regnskap over foreningens drift og forvalter dens eiendeler. All refusjon av utgifter til styremedlemmer skal godkjennes av styret og protokollføres. Styret fører styrereferater og arkiverer alle foreningens dokumenter. Styret er ansvarlig for foreningens kassabeholdning. Ved eventuelt kassererskifte i løpet av regnskapsåret, skal foreningens regnskap avsluttes og revideres før den nye kassereren overtar. Ved eventuell oppløsning av foreningen settes alle økonomiske midler inn på sperret konto i påvente av opprettelse av ny naturistforening i distriktet i inntil 5 år fra oppløsningstidspunkt. Etter denne frist tilfaller midlene Norsk Naturistforbund.

§ 09
Årsmøtet velger et styre som består av leder, sekretær, kasserer, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Samtlige velges direkte. Skriftlig om det blir forlangt. Varamedlemmer velges for 1 år av gangen, de øvrige styremedlemmer velges for 2 år ad gangen. Kun kasserer og et annet oppnevnt styremedlem har prokura, d.v.s. råderett over foreningens midler.
Det ene året velges leder, kasserer og 1.styremedlem, og det andre året velges sekretær og 2.styre-medlem.
Styret velger nestleder blant styremedlemmene på 1.styremøte.
Styret er vedtaksdyktig når leder eller nestleder og minst tre av styrets medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har leder (nestleder) dobbeltstemme.
Årsmøtet velger 2 revisorer for 2 år av gangen. 1 av revisorene bør velges hvert år.
Årsmøtet velger valgkomite med leder og 2 medlemmer for 2 år av gangen og 2 varamedlemmer for 1 år.

§ 10
Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes senest i løpet av mars. Styret skal varsle medlemmene om berammelsen av årsmøtet gjennom informasjon på foreningens hjemmeside, epostutsendelse og andre digitale informasjonskanaler innen utgangen av januar, med oppgitt frist for å sende inn saker. Kun saker som er innsendt styret på epost eller skriftlig per brev minst 4 uker før årsmøtet kan behandles av dette. Kun benkeforslag på valg av personer unntas fra 4-ukers fristen.
Innkalling med dagsorden og møtedokumenter gjøres kjent for medlemmene minst 14 dager før møtet. Innkalling og møtedokumenter gjøres tilgjengelig for medlemmer på foreningens hjemmeside, samt som nyhetsmelding og e-postutsendelse til foreningens medlemmer.
Sammen med innkallingen skal medfølge styrets årsberetning, utdrag av revidert årsregnskap og forslag til budsjett for neste driftsår, samt innkomne forslag med styrets innstilling.
Dagsorden for det årlige ordinære årsmøtet skal inneholde følgende punkter :
1.    Godkjenning av innkalling og dagsorden
2.    Valg av møteleder, referent, 2 protokollunderskrivere samt 2 til tellekorps
3.    Årsberetning
4.    Årsregnskap med revisjonsberetning
5.    Ansvarsfrihet for styret
6.    Kontingent for kommende år
7.    Budsjettforslag
8.    Innkomne forslag med styrets innstilling
9.    Valg
Årsmøtet gjør vedtak ved alminnelig flertall. Kun stemmer fra tilstedeværende medlemmer, som har betalt årskontingent, godtas. Ved skriftlig fullmakt fremlagt før årsmøtets start, kan et medlem representere maksimalt ett (1) annet medlem, dersom dette har betalt medlemskontingent. Ved skriftlig fullmakt fremlagt før ekstraordinært årsmøtes start, kan et medlem representere maksimalt ett (1) annet medlem, dersom dette har betalt medlemskontingent.
Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret eller minst 2/3 av medlemmene skriftlig krever det, med liste over de saker som ønskes behandlet.

Forskrifter til vedtektene

Som forskrifter til vedtektene inntar Vestviken Naturistforening noen enkle "kjøreregler" som alle må følge for å beholde en god og vennskapelig samværsform:
1. Fotografering skal ikke skje uten at man på forhånd har innhentet tillatelse.
2. Husk alltid å sitte på håndkle når du er naken.
3. Vis hensyn til ikke-naturister, og virk aldri provoserende på omgivelsene.
4. Ta spesielt velkomment imot nybegynnere for å skape en god kontakt fra første stund.