Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Stadgar

§ 1 MÅLSÄTTNING

Föreningen är en sammanslutning för dem som i gemenskap vill utöva naturismen vilken är en livsstil i harmoni med naturen och utmärks av praktiserandet av gemensam nakenhet och har till ändamål att uppmuntra självkänsla och respekt för andra och för omgivningen.

§ 2 UPPGIFT

Föreningens uppgift är att främja gemenskap mellan olika generationer, nationaliteter och kulturer genom samkväm, friluftsliv och idrottsliga aktiviteter samt skapa miljöer där praktiserandet av gemensam nakenhet ogenerat kan bedrivas.

§ 3 MEDLEMSKAP

Ansökan om medlemskap görs skriftligt. Sökande under 18 år ska ha målsmans skriftliga tillstånd. Medlemskap beviljas av styrelsen. Rösträtt tillkommer medlem under förutsättning att medlemsavgiften betalts. Valbar till styrelseuppdrag är varje röstberättigad medlem som fyllt 18 år.

§ 4 UTESLUTNING

Medlem som genom olämpligt uppträdande eller på annat sätt skadar föreningens verksamhet eller dess syften kan uteslutas av styrelsen. Utesluten medlem kan genom skriftlig framställning till föreningens styrelse få uteslutningen prövad av årsmötet. Medlem som uteslutits på grund av utebliven inbetalning av medlemsavgiften kan av styrelsen beviljas återinträde mot inbetalning av resterande avgift. Medlem som uteslutits eller utträtt äger inte del i föreningens tillgångar, inte heller återfås inbetalda avgifter.

§ 5 STYRELSE

Styrelsen ska bestå av minst fem ledamöter och minst tre suppleanter med en mandatperiod på två verksamhetsår. Ordförande och kassör väljs särskilt och ska ha överliggande mandatperioder. Övriga ledamöter väljs också växelvis. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen ska ha minst fyra protokollförda sammanträden per verksamhetsår. Styrelsen är beslutsmässig när minst tre styrelseledamöter närvarar. Styrelsen ska hålla medlemmarna informerade om beslut som är av större betydelse för föreningen.

§ 6 EKONOMI

Räkenskapsåret omfattar 1 januari – 31 december. Föreningen tecknas av de som styrelsen utser. Fast egendom får inte avyttras eller pantsättas utan att beslut fattats vid årsmöte. Revidering görs av två revisorer valda av årsmötet med överliggande mandatperioder omfattande två verksamhetsår. Två revisorssuppleanter väljs också av årsmötet med samma mandatperiod och på samma sätt.

§ 7 ÅRSMÖTET

Ordinarie årsmöte hålls varje år i mars månad. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 1 januari. Kallelse jämte föredragningslista ska utfärdas av styrelsen och vara medlem tillhanda tre veckor före årsmötet. Varje närvarande röstberättigad medlem äger en röst. Årsmötet tillsätter en valberedning bestående av tre medlemmar som föreslår kandidater till styrelseuppdrag samt revisorer och revisorsuppleanter. Vid ordinarie årsmöte ska alltid följande ärenden finnas på föredragningslistan:

  • Kontroll av röstlängd.
  • Godkännande av kallelse och fastställande av föredragningslistan.
  • Val av mötesordförande, sekreterare, justeringsmän och rösträknare.
  • Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomi.
  • Revisionsberättelse och ansvarsyrkande.
  • Beslut om ansvarsfrihet.
  • Fastställande av aktivitetsplan och budget.
  • Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande räkenskapsår.
  • Val av styrelseledamöter, revisorer och suppleanter.
  • Val av valberedning.

Extra årsmöte hålls då styrelsen så finner nödvändigt.

§ 8 STADGEÄNDRING

För ändring av dessa stadgar krävs beslut vid två på varandra följande årsmöten med minst 60 dagars mellanrum varav åtminstone det ena ska vara ordinarie.

§ 9 UPPLÖSNING

Föreningen kan upplösas först efter beslut vid två på varandra följande årsmöten med minst 60 dagars mellanrum varav det ena ska vara ordinarie där mer än 2/3 av de röstberättigade medlemmarna är för en upplösning. Vid en upplösning av föreningen ska dess tillgångar efter det att alla skulder reglerats tillfalla Sveriges Naturistförbund.

§ 10 REVISION

Denna stadgerevision är antagen vid årsmöte den 9 mars 2013 och vid årsmöte den 8 mars 2014.