Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Styrelsen

 

Styrelsens ledamöter väljs på årsmötet i mars med en mandattid på två år. Halva styrelsen väljs om varje år för att på så sätt få kontinuitet i styrelsearbetet.

Ordförande Håkan Abrahamsson Vald till årsmötet 2026
Kassör Åsa Nicander Vald till årsmötet 2026
Vice ordförande Björn Jönsson Vald till årsmötet 2026
Sekreterare Ann-Christine Bond Vald till årsmötet 2026
Ledamot Claes Henrik Lasses Vald till årsmötet 2026
Suppleant 1 Åke Hammarbäck Vald till årsmötet 2026
Suppleant 2 Kenneth Blomberg Vald till årsmötet 2026
Suppleant 3 Leo Kruger Vald till årsmötet 2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisorer är Catharina Nilsson (till årsmötet 2026) 

Revisorsuppleanter är Karin Jonnergård (till årsmöte 2026)

Valberedningen (inför årsmöte 2025) består av Mikael Bång (sammankallande), Sture Eklund och Patrik Rosenkvist.