Skandinavisk naturistportal | Naturistkart | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Vedtekter for ONF

Vedtekter for Oslo Naturistforening                           

Sist endret på årsmøtet 24. mars 2023.

 

§ 1 NAVN
Foreningens navn er Oslo naturistforening (ONF).

 

§ 2 FORMÅL

ONFs formål er å fremme muligheter for naturisme. Med naturisme forstås nakenhet i fellesskap – når dette er naturlig – uten skille mellom kjønnene. Naturisme kan f.eks, praktiseres ved bading, solbad, sport, lek og annet opphold i friluft.

ONF mener at naturisme er et viktig middel til å fremme menneskers fysiske og psykiske sunnhet, gjensidig respekt og toleranse.

ONF legger vekt på naturismens sosiale og etiske side og skal arbeide for å skape gode og aktive naturistmiljøer ved å legge forholdene til rette for lek og sport, arrangere møter med f.eks foredrag osv. ONF skal arbeide for å bedre mulighetene for naturisme på friluftsområder, bad og idrettsanlegg. ONF skal gjøre naturismen kjent.

 

§ 3 MEDLEMSKAP OG KONTINGENT

Styret kan oppta medlemmer fra det kalenderåret de fyller 18 år. Ungdom mellom 16 og 18 år kan bli medlem med foresattes samtykke. Medlemmers barn under 18 år kan delta i foreningens aktiviteter. De kan få eget medlemsbevis.

Utmelding skal skje skriftlig til styret, og har virkning fra den dag utmeldingen mottas. Kontingent refunderes ikke. Medlem som ikke har meldt seg ut innen 1. mars, må betale full kontingent for inneværende år.

Medlem som bryter foreningens vedtekter eller ved sin atferd medvirker til å skade foreningen eller naturismens anseelse, kan ekskluderes av styret. Det ekskluderte medlem skal ha skriftlig, begrunnet melding om eksklusjonen. Styrets vedtak kan ankes til årsmøtet i NNF. Personer som er utelukket fra foreninger tilsluttet INF kan ikke opptas som medlem.

Kontingenten skal betales innen en frist fastsatt i forskrift til denne paragrafen. Etter denne frist og inntil kontingenten er betalt, kan medlemmet ikke gjøre krav på medlemsrettigheter.

Alders- og uføretrygdede, samt ungdom til og med 27 år, betaler redusert kontingent. Den som kan gjøre krav på redusert kontingent neste år, må underrette styret skriftlig innen årets utgang.

Medlem som ikke har betalt kontingent innen 1. september, kan styret stryke som medlem.

Medlemmene har ikke noe ansvar for foreningens forpliktelser.

 

§ 4 ORGANISASJONSMESSIG TILKNYTNING
ONF er tilknyttet Norsk Naturistforbund (NNF) og gjennom dette Den Internasjonale Naturistføderasjon (INF).

 

§ 5 ÅRSMØTET
Årsmøtet er ONFs høyeste myndighet.

Bare medlemmer som har betalt årets kontingent, har stemmerett på årsmøtet.

Det ordinære årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars måned.

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret beslutter det eller når minst 25 medlemmer utenfor styret ber om det for å behandle en eller flere bestemte angitte saker.

Innkalling sendes medlemmene seinest seks uker før årsmøtet. Innkallingen skal inneholde dato for årsmøtet og informasjon om aktuelle frister. Fristen for å sende inn endringsforslag til vedtektene eller egne saker til dagsorden er fire uker før årsmøtet. Endringsforlag til øvrige saker eller innkomne forslag kan fremmes på årsmøtet.

Sakspapirene til årsmøtet skal legges ut på ONFs hjemmeside senest 14 dager før årsmøtet. Sakspapirene omfatter minimum årsmelding, revidert regnskap, budsjettforslag og evnt. forslag/vedtektsendringer. Referat fra årsmøtet legges ut på ONFs hjemmeside. De som ikke har e-post skal innkalles pr. post med instruksjon om hvordan de kan skaffe sakspapirer, og referat fra årsmøtet.

Valg av tillitsmedlemmer skal skje skriftlig når det blir forlangt. Hvis en kandidat ikke oppnår halvparten av de avgitte stemmene, foretas omvalg mellom de kandidatene som har fått flest stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

Styremedlemmer kan ikke delta i årsmøtets avstemming om godkjenning av årsmelding og regnskap.

Saksliste for årsmøter er gitt som forskrift til disse vedtekter.

 

§ 6 STYRETS SAMMENSETNING

Foreningen ledes av et styre på 7 medlemmer.

Styremedlemmene har en funksjonstid på 2 år. Det bør etterstrebes en rotasjon som gir kontinuitet.

Årsmøtet velger foreningens leder for ett år ved særskilt valg. Styret konstituerer ellers seg selv.

Årsmøtet velger ett varamedlem med ett års funksjonstid. Varamedlemmet har ikke møteplikt i styret.

 

§ 7 STYRETS OPPGAVER

Styret skal lede foreningens arbeid i samsvar med vedtektene og tilhørende forskrifter og etter de vedtak årsmøtet fatter.

Styret har ansvar for foreningens økonomiske midler og eventuelle eiendom. Utbetalinger skal anvises av to styremedlemmer som er gitt slik fullmakt.

Styret skal disponere foreningens midler i henhold til budsjett innen de respektive postene. For overskridelser ut over 10%  minimum 5 000 kr. av budsjettpostene eller til formål som ikke er budsjettert, må styret ha godkjenning av et ekstraordinært årsmøte.

Styret er vedtaksdyktig når minst tre styremedlemmer (leder og/eller nestleder + én eller to styremedlemmer) er til stede. Vedtak er gyldig når tre stemmer for det. Ved stemmelikhet har lederen dobbelstemme.

Det skal føres referat fra styremøtene.

Styret kan oppnevne eller ansette kasserer/registerfører/sekretær utenfor styret, og styret kan oppnevne enkeltpersoner eller utvalg til å ta seg av spesielle oppgaver.

Styrets medlemmer mottar ikke honorar, men slipper å betale medlemskontingent til foreningen i like mange år som de er oppnevnt til styret.

 

§ 8 VALGKOMITE

Valgkomiteen består av to medlemmer, som velges for ett år. Valgkomitéen skal seinest fjorten dager før årsmøtet legge fram innstilling til nytt styre og revisor. Styret legger fram forslag til medlemmer av valgkomitéen.

 

§ 9 REGNSKAP OG REVISJON
Det ordinære årsmøtet godkjenner neste års kontingent og årets budsjett.

Stifting av gjeld, pantsettelse eller salg av fast eiendom kan bare skje etter de samme regler som gjelder for oppløsning av foreningen, jfr § 11.

Revisor velges av ordinært årsmøte for to år, og skal gjennomgå styrets økonomiske disposisjoner og regnskap.

 

§ 10 VEDTEKTS- OG FORSKRIFTSENDRINGER

Endringer av vedtektene med tilhørende forskrifter kan bare skje på et årsmøte.

For endring av vedtekter kreves 2/3 flertall. For endring av forskrifter kreves alminnelig flertall.

 

§ 11 OPPLØSNING
Vedtak om oppløsning kan bare treffes på foreningens ordinære årsmøte. Forslag om oppløsning må være sendt til medlemmene sammen med innkallingen til årsmøtet.

Vedtak om oppløsning krever 2/3 flertall og må, for å være gyldig, gjentas på ekstraordinært årsmøte innen åtte uker – også da med 2/3 flertall.

Eventuelle midler foreningen disponerer ved oppløsningen overføres til NNF eller INF etter årsmøtets nærmere bestemmelse.

 

FORSKRIFTER TIL VEDTEKTER

 

TIL § 3 MEDLEMSSKAP OG KONTINGENT
Kontingenten skal betales innen 1. mars.

 

TIL § 5 ÅRSMØTET:

Saksliste for ordinært årsmøte:

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder
3. Valg av referent
4. Valg av to møtedeltakere til å underskrive referatet
5. Årsberetning
6. Godkjenning av revidert regnskap
7. Spørsmål om ansvarsfrihet for styret
8. Godkjenning av kontingenter og budsjett
9. Valg av styreleder
10. Valg av styremedlemmer
11. Valg av revisor
13. Valg av to medlemmer til valgkomitéen
14. Valg av delegater til NNFs årsmøte
15. Andre saker nevnt i sakspapirene

 

Saksliste for ekstraordinært årsmøte må minst omfatte:
Pkt. 1, 2, 3, 4 og 15 fra saklisten for ordinært årsmøte.

 

Oslo, 24. mars 2023