Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Möten

SKEPPSMYRA – NORRTÄLJE NATURISTFÖRENING

KALLELSE TILL HÖSTMÖTE 2023

PLATS: SKEPPSMYRA NATURISTCAMPING

DATUM: 16 SEPTEMBER 2022 TID: 11.00

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. MÖTETS ÖPPNANDE

2. MÖTETS UTLYSANDE

3. VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET

4. VAL AV 2 JUSTERARE/RÖSTRÄKNARE SOM JÄMTE MÖTESORDFÖRANDE JUSTERAR DAGENS PROTOKOLL

5. DAGORDNINGS FASTSTÄLLANDE

6. EKONOMI

7. DRIFT

8. FÖRSLAG FRÅN STYRELSEN

9. ÖVRIGA RAPPORTER

10. ÖVRIGA FRÅGOR

11. MÖTETS AVSLUTANDE