Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Möten

SKEPPSMYRA – NORRTÄLJE NATURISTFÖRENING

KALLELSE TILL HÖSTMÖTE
PLATS: SKEPPSMYRA NATURISTCAMPING
DATUM: 19 SEPTEMBER 2020 TID: 12.00

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. MÖTETS ÖPPNANDE
2. MÖTETS UTLYSANDE
3. VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET
4. VAL AV 2 PROTOKOLLLJUSTERARE/RÖSTRÄKNARE SOM JÄMTE MÖTESORDFÖRANDE JUSTERAR DAGENS PROTOKOLL
5. DAGORDNINGS FASTSTÄLLANDE
6. EKONOMI
7. DRIFT
8. FÖRSLAG FRÅN STYRELSEN
9. ÖVRIGA RAPPORTER
10. ÖVRIGA FRÅGOR
11. MÖTETS AVSLUTANDE