Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Möten

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 4 Maj 2024
SILLÄNGEN SKEPPSMYRA Kl. 11.00

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två justerare tillika rösträknare att jämte mötesordförande justera dagens protokoll
4. Fastställande av röstlängd
5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
6. Dagordningens fastställande
7. Medlemsärenden
8. Verksamhetsberättelse 2023-24
9. Ekonomisk berättelse
10. Revisionsberättelse
11. Fastställande av balans och resultaträkning
12. Disponering av överskott / underskott
13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
14. Förslag från styrelsen
15. Förslag på stadgeändring
16. Motioner
17. Val av RM-delegater
18. Budget 2024 - 25
19. Verksamhetsplan 2024 - 25
20. Val av kassör på två år
21. Val av tre styrelseledamöter på två år
22. Val av två styrelsesuppleanter på ett år
23. Val av två revisorer och en suppleant på ett år
24. Val av valberedning, tre personer på ett år, varav en sammankallande
25. Punkt 20 – 24 förklaras omedelbart justerade
26. Rapporter
27. Övriga frågor
28. Mötets avslutande