Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Möten

PROTOKOLL
HÖSTMÖTE
PLATS: SKEPPSMYRA NATURISTCAMPING
DATUM: 17 SEPTEMBER 2022 TID: 12.00
ANTAL MEDLEMMAR NÄRVARANDE: 23

1. MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. MÖTETS UTLYSANDE
Mötets utlysande godkändes.

3. VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET
Ordinarie ordf och sekr valdes till mötets ordförande resp sekreterare.

4. VAL AV 2 PROTOKOLLLJUSTERARE/RÖSTRÄKNARE SOM JÄMTE MÖTESORDFÖRANDE JUSTERAR DAGENS PROTOKOLL
Plats 10 och plats 15 valdes till rösträknare tillika justerare av dagens protokoll.

5. DAGORDNINGS FASTSTÄLLANDE
Dagordningen godkändes

6. EKONOMI
Kassören meddelade att årets resultat ser bra ut. Föreningen går i år med vinst.
- Medlemmar i SNN uppmanas att skicka in investeringsförslag till styrelsen senast 22-09-30 inköp behöver göras innan årets slut.

7. DRIFT
- Planerat underhåll är till huvudsak genomfört. Oplanerade åtgärder är hanterade löpande.
- Information om när vattnet stängs av kommer att presenteras på FaceBook
8. FÖRSLAG FRÅN STYRELSEN
- Nuvarande kostnad för gästdygn till säsongscampare tas bort.
- När gäst lånar vagn och innehavaren ej är på plats skall incheckning ske och campingavgift erläggas.
- Elmätare avläses 2 ggr per år och en avgift beräknas fram utifrån förbrukning och den verkliga kostnaden vi betalat per KW. Dvs vi justerar elpriset utifrån verklig kostnad.

9. CAMPINGVÄRDSKAP
Sekr låter meddela att våra gäster är nöjda och glada för det trevliga bemötande dom får vid ankomst och under vistelsen på campingen.
Handledarpärmen och campingvärdsinstruktionen uppdateras under vintern.
Värdskapet för nästa säsong är nu öppen för bokning, på vår hemsida.

10. ÖVRIGA RAPPORTER
- Plats 29 redovisade om utvecklingskonferansens fortsatta arbete.
- Protokoll från RM finns att läsa på förbundets hemsida.
11. ÖVRIGA FRÅGOR
- Plats 20 B lämnar förslag på att införa “Festivalpass” som avgift för festivalveckans aktiviteter. Detta skall utredas av och behandlas av styrelsen.
- Plats 10 föreslår att plats 9 skall jämnas ut och iordningställas. Plats 10 får i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan och ett beräknat pris för detta som presenteras till styrelsen

12. MÖTETS AVSLUTANDE
Ordförande tackade för mötet och meddelade att ärtsoppa kommer att serveras i partytältet kl 13.30
Efter avnjuten lunch är det dags att iordningställa området till höst och vinter vila.