Skandinavisk naturistportal | Naturistkart | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Foreningsdata:

Navn: Asker og Bærum naturistforening
Adresse c/o Eva Irene Knudsen, Jernbanegt. 8
Postnr, Poststed 3044 Drammen
Mobilnr. 40846575
Bank kontonr. 7131.20.56350
Epost abnf@naturist.no
Organisasjonsnr 813 139 472
Vippsnr #92312  "naturistVipps"
Stiftelsedato 06.12.1982
Facebook Asker og Bærum Naturistforening
Twitter  

 


Vedtekter:

Vedtekter for Asker og Bærum Naturistforening. Vedtatt: 06.12.1982 Rev: 04.12.1986 - 23.03.1988 - 02.04.1990 - 19.03.1991 - 26.4.2006 - 14.03.2012 - 06.03.2013 - 28.03.2017 - 21.03.2023

1. Navn
Foreningens navn er "Asker og Bærum naturistforening".
2. Formål

Foreningens formål er å fremme naturismen gjennom naturlig nakenhet i sosialt fellesskap, uten hensyn til kjønn, religion, politikk eller sosiale skillelinjer.

Våre verdier er likeverdighet og å være inkluderende, og er de grunnleggende prinsipper som styrer vår virksomhet. Vi skal ikke lage eller støtte kunstlige skiller som inkluderer eller eksluderer noen. Alle er like velkommen og vårt fellesskap er for alle, på tvers av kjønn og alder.

Foreningen skal arbeide for at dens medlemmer skal gis anledning til å praktisere naturisme.

3. Medlemskap
Som medlemmer tas opp personer over 18 år. Det tas også opp familier som medlem. Familiemedlemmer under 18 år får automatisk familiemedlemskap uten kontingent. Trygdede og studenter betaler redusert kontingent. Utmelding skal skje skriftlig og få virkning fra den dagen styret mottar utmeldingen. Innbetalt kontingent refunderes ikke. Det gis mulighet å støtte foreningen uten et formelt medlemskap gjennom å bli naturistvenn.

Medlemmer som handler i strid med naturismens ideer, kan utestenges eller ekskluderes av styret. Med utestenging menes at medlemmet beholder sitt medlemskap, men utestenges fra ett eller flere arrangementer. Med ekskludering menes at medlemmet mister sitt medlemskap.

Vedtak om eksklusjon skal gis skriftlig med begrunnelse. Ekskludert medlem kan i løpet av 4 (fire) uker etter at eksklusjonen har trådt i kraft anke sin sak inn for NNFs styre eller anke til ABNF sitt årsmøte.

Styret forbeholder rettet til: å avvise enhver søknad om medlemskap. Vedtak om avvisning skal gis skriftlig med begrunnelse.

Foreninger tilsluttet NNF har ikke anledning til å oppta som medlem en person som er ekskludert fra en annen forening. Det ekskluderte enkeltmedlemmet har ikke anledning til å være besøkende i en annen forening eller arrangementer i regi av NNF.

4. Organisasjonsmessig tilknytning
Foreningen vil gjennom tilslutning til Norsk Naturistforbund (NNF) samarbeide med andre naturistforeninger i Norge og gjennom NNF stå tilsluttet Den internasjonale Naturistføderasjonen INF/FNI.
5. Årsmøtet
Årsmøtet er foreningens øverste myndighet. Årsmøtet holdes hver år innen utgangen av mars. Innkalling til Årsmøtet skal sendes medlemmene skriftlig med minst 4 ukers varsel, og med oppgitt dagsorden. Styrets beretning og regnskapet legges ut på foreningens hjemmeside på naturistportalen. Alle forslag til saker som skal behandles, må være sendt styret innen 2 uker før Årsmøtet.
Årsmøtet velger foreningens styre, 2 revisorer, hver for 2 år, men slik at kun én revisor trer ut hver år; og valgkomité bestående av 3 medlemmer. Vedtak treffes med alminnelig flertall. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. Ekstraordinært årsmøte innkalles dersom styret eller minst 1/4 av medlemmene krever det.
6. Styret
Styret består av leder og 4 styremedlemmer. Leder og styremedlemmer velges for 2 år ad gangen. Hvert år skal 2 styremedlemmer tre ut, samtidig som nye velges inn. Gjenvalg kan finne sted.
Ett varamedlem velges for 1 år ad gangen. Varamedlemmet har møteplikt. Styret er vedtaksdyktig når minst 3 av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.. For at styret skal være vedtaksdyktig, må alle styremedlemmene være innkalt til styremøtet.
Styret er ansvarlig for foreningens drift. Styret skal føre regnskap for foreningen. Regnskapet skal revideres og legges frem for årsmøtet sammen med budsjettforslag.
Styret kan nedsette arbeidsutvalg. det skal føres protokoll for alle styremøter.
Styret skal sende ut årsmøtereferat snarest mulig etter avholdt årsmøte.
7. Gjester
Styret og foreningens medlemmer kan innby gjester til foreningens aktiviteter.
8. Oppløsni

Oppløsning av foreningen kan bare vedtas av årsmøtet. Ved oppløsning skal eiendelene gå til NNF, som skal forvalte disse til naturismens fordel.
Årsmøtet kan bare treffe vedtak om oppløsning når 3/4 av de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og det kreves 2/3 flertall.