Skandinavisk naturistportal | Naturistkart | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

VNFs vedtekter

 

§ 1 Navn

Foreningens navn er Vestlandets Naturistforening, forkortet til VNF.

 

§ 2 Formål

Foreningens formål er å arbeide for å legge forholdene til rette for naturisme.

Naturisme defineres som å praktisere nakenhet i fellesskap, hvor dette er naturlig.

VNF er partipolitisk og religiøs nøytral.

Foreningen vil gjennom tilslutning til Norsk Naturist Forbund (NNF) samarbeide med andre naturistforeninger i Norge. Foreningen vil gjennom NNF stå tilsluttet den International Naturist Federation (INF).

Foreningen vil søke å erverve/leie områder hvor naturismen kan praktiseres. For å fremme samhold mellom medlemmer kan foreningen arrangere sammenkomster, foredrag, medlemsmøter, turer og andre tiltak som måtte være hensiktsmessige.

 

§ 3 Medlemskap

Styret behandler søknader om medlemskap.

Personer over 18 år kan søke medlemskap. Personer under 18 år må ha underskrift fra foresatt. Medlemskapet følger kalenderåret og kontingenten betales innen den frist som styret fastsetter.

Utmelding skjer skriftlig og får virkning fra den dato den er mottatt av styret. Styret bekrefter utmeldingen skriftlig. Restkontingent refunderes ikke.

Ved manglende innbetaling sendes purring 1 måned etter betalingsfristen. Hvis kontingenten ikke er betalt innen 1.mars stilles medlemskapet i "bero". Det vil si at INF-merke, Naturistnytt og annen informasjon stoppes og vedkommende kommer ikke inn på innebading til medlemspris. Vedkommende har da helle ikke stemmerett på årmøtet. Blir ikke kontigenten betalt innen årets utgang regnes vedkommende som utmeldt.

Medlemmer som bryter foreningens vedtekter eller ved sin adferd medvirker til å skade foreningen eller naturismens anseelse, kan utestenges eller ekskluderes av styret. Utestenging og eksklusjon skjer i henhold til NNF felles retningslinjer for eksklusjon som er gjengitt i håndboken.

 

§ 4 Organisasjon

Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer, bestående av:

Leder, nestleder, kasserer, sekretær og et styremedlem. Det skal tilstrebes at begge kjønn er representert i styret, helst med en kjønnsfordeling på 2/3.

I tillegg har styret 2 varamedlemmer. Ett varamedlem møter på styremøte. Styret er vedtaksdyktig når leder eller nestleder og minst 2 av de øvrige styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har leder (nestleder) dobbeltstemme.

Styret ivaretar foreningens interesser innad og utad. Styret forestår daglig drift av de områder foreningen rår over og fastsetter regler for bruk av områdene. Styret fører protokoll over foreningens møter, herunder også styremøter. Til løsning av særlige oppgaver kan styret bemyndige enkeltpersoner og/eller sette ned utvalg eller komiteer.

Til å forestå foreningens arrangement, velges en arrangementskomité på 3 medlemmer. I tillegg oppnevnes ett medlem fra styret. (Styremedlem/varamendlem).

Dette gjøres i forbindelse med konstituering av styret. Komiteen fører regnskap over hvert arrangement. Regnskapet leveres kasserer senest 31.12.

Foreningen skal ha en valgkomité, bestående av 2 personer. Den skal komme med innstilling på representanter til å sitte i styret og foreningens utvalg. Valgkomiteens innstilling skal foreligge på årsmøtet.

VNF skal være representert ved NNF’s årsmøte/ekstraordinære møter og eventuelt andre fora foreningen har interesse i. Styret skal utpeke representant (er) til disse møter.

Styret er ansvarlig for foreningens kassabeholdning, fører regnskap over dens drift og forvalter dens eiendeler. Alle utbetalinger skal anvises av leder eller kasserer. Regnskapet revideres hvert år av 2 revisorer som velges på årsmøtet.

Foreningens regnskapsår går fra 1. januar til 31. desember. Sammen med innkalling til årsmøtet sendes årsmelding og revidert regnskap.

 

§ 5 Årsmøte

Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet.

Årsmøtet er åpent for alle. Årsmøtet kan ved forslag lukkes ved simpelt flertall.

Stemmerett og talerett har den som har hatt gyldig medlemskap i minst tre -3- måneder. Jfr. § 3 Medlemskap.

Stemmerett har også nyinnflyttede medlemmer av andre foreninger innen NNF når de har ordnet gyldig medlemskapsoverføring.

Årsmøtet holdes innen utgangen av mars, og varsles skriftlig 8 uker før .

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 5 uker før årsmøtet. Innkalling med dagsorden og revidert regnskap sendes ut minst 2 uker før årsmøtet.

Dagsorden på årsmøte skal omfatte følgende saker:

  1. Godkjenning av innkalling, dagsorden og konstituering av møtet.
  2. Årsmelding
  3. Revisjonsmelding og regnskap
  4. Fastsettelse av kontingent for kommende år
  5. Innkomne forslag
  6. Valg

Årsmøtet velger leder og kasserer ved særskilt valg.

Leder velges for ett - 1- år om gangen, kasserer for 2 år.

Øvrige styremedlemmer velges for 2 år om gangen, slik at to er på valg hvert år.

Styret konstituerer seg selv.

Varamedlemmer velges for ett år.

Det velges 3 medlemmer til arrangementskomiteen for to år av gangen, hvorav minst en er på valg hvert år. ( Det fjerde medlem kommer fra styret.)

Det velges 2 revisorer for to år, hvorav en er på valg hvert år.

Det velges 2 medlemmer til valgkomiteen, hvorav en er på valg hvert år. Alle valg avgjøres med simpelt flertall. Om noen krever det stemmes det skriftlig. Ved stemmelikhet foretas omvalg.

 

§ 6 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan holdes når styret eller minst halvparten av medlemmene krever det. Ekstraordinært årsmøte skal holdes innen seks - 6- uker etter at kravet er fremsatt. På møtet skal bare behandles den eller de saker det ekstraordinære årsmøtet innkalles for.

 

§ 7 Lovendring

Endringer i foreningens lover kan bare vedtas av årsmøtet og vedtas med minst 2/3 flertall. Forslag til lovendringer må være levert styret senest 5 uker før årsmøtet.

 

§ 8 Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare vedtas av årsmøtet når den er oppsatt som sak på dagsorden.

Et ordinært årsmøte kan bare treffe vedtak om oppløsning når minst ¾ av medlemmene er representert ved avstemmingen, og med minst ¾ flertall. Hvis det ordinære årsmøtet ikke er vedtaksdyktig, kan saken legges frem for ekstraordinært årsmøte som skal holdes innen seks -6- uker. Et slikt årsmøte er alltid vedtaksdyktig og kan treffe vedtak med 2/3 flertall.

 

Endring av lover vedtatt på årsmøtet 13.11.2021.