Scandinavian Naturist Portal | Naturist map | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Vedtekter

Vedtekter Mjøsområdets naturistforening

Vedtekter av 16. november 1980.  Sist revidert 3. mars 2021

§1

Foreningens navn er Mjøsområdets naturistforening (MNF)

§2

Foreningens formål er å fremme medmenneskelig forståelse gjennom felles nakenhet uten hensyn til rase, kjønn, religion og politikk – samt å arbeide for aktivisering av medlemmene med lek og sport. Praktisering av naturlig nakenhet skal ha til hensikt å øke selvrespekten, respekten for andre mennesker og for omgivelsene.

§3

Foreningen vil gjennom tilslutning til Norsk naturistforening (NNF) samarbeide med andre naturistforeninger i Norge. Foreningen vil gjennom NNF stå tilsluttet den Internasjonale naturistføderasjonen. (INF).

§4

Foreningen vil søke å erverve/leie områder hvor naturismen kan praktiseres. For å fremme det kameratslige forhold mellom medlemmer, kan foreningen arrangere sammenkomster, medlemsmøter, turer og andre tiltak som måtte være hensiktsmessig.

§5

Som personlige medlemmer kan tas opp personer over 18 år. Familiemedlemmer under 18 år får automatisk medlemskap uten kontingent.
MNF kan også oppta supportermedlemmer. For å bli opptatt må det fremlegges gyldig medlemskap i annen naturistforening tilsluttet INF. Et supportermedlem har samme rettigheter som personlige medlemmer, men ikke stemmerett på foreningens årsmøte.
Styret behandler søknader om medlemskap .
Medlemskapet følger kalenderåret og kontingenten betales innen en frist som styret fastsetter. Ved kontingentrestanse kan et medlem regnes for å være gått ut av foreningen ved utgang av det året det sist var betalt for. Medlemmene skal på forhånd være underrettet om følgene av mangelfull kontingentinnbetaling.
Utmelding skjer skriftlig og får virkning fra den dagen den mottatt av styret. Restkontingent refunderes ikke.
Finner styret at et medlem bør ekskluderes, så skjer dette ved utelukking. . Styrets avgjørelse kan ankes til Årsmøtet.
Æresmedlemskap kan bare gis av Årsmøtet. Forslag fra medlemmer på æresmedlemskap skal fremlegges årsmøtet sammen med innstillingen fra styret. Kriterier for å oppfylle kravet til æresmedlemskap skal være: minimum 20 års sammenhengende medlemskap og i tillegg ha nedlagt et større arbeid for foreningen, eller på annen måte ha gjort seg positivt bemerket i sine gjøremål innen norsk naturisme.
Et æresmedlemskap bevitnes med diplom og gir fritt livslang medlemskap i MNF.

§6

Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer, bestående av : Leder, nestleder, kasserer, sekretær og et styremedlem.
Styret ivaretar foreningens interesser innad og utad. Styret forestår daglig drift av de områder foreningen rår over og fastsetter regler for bruk av områdene.
Styret utpeker representant(er) til NNF’s årsmøte/ekstraordinære møter og eventuelt andre fora foreningen har interesse i.
Til løsning av særlige oppgaver kan styret bemyndige enkeltpersoner og/eller sette ned utvalg eller komiteer.
Styret fører protokoll over foreningens møter, herunder også styremøter.
Styret er ansvarlig for foreningens kassabeholdning og forvalter dens eiendeler. Alle utbetalinger skal anvises av leder eller kasserer. Styret kan på foreningens veine innby gjester til foreningens områder og sammenkomster. Foreningens medlemmer kan, under ansvar overfor styret, innby private gjester til foreningens områder og sammenkomster. Styret fastsetter nærmere regler for private gjestebesøk.

§7

Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet, adgang til årsmøtet har alle medlemmer som har betalt kontingent i inneværende år. Bare personlige medlemmer har stemmerett.
Årsmøtet holdes innen utgangen av uke 9 og innkallingen skjer skriftlig med minst 4 ukers varsel, og med oppgitt dagsorden.
Saker utover vedtektsbestemte årsmøtesaker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 14 dager før årsmøte.
Årsmøtet velger leder for ett år om gangen ved skriftlig avstemming.
Styremedlemmene velges for 2 år om gangen, med 2 styremedlemmer på valg hvert år. Kasserer kan velges utenfor styret om det er hensiktsmessig.
Styret konstituere seg selv.
Videre velges det for et år av gangen: 2 vararepresentanter til styret. For to år ad gangen velges Mjøsnytt redaktør med to medlemmer til redakjsonskomitè og to medlemmer til valgkomiteen. Der et medlem i komiteen er på valg hvert år. Det velges to revisorer for to år. En av disse er på velg hvert år. Det skal velges en aktivitetskomitè bestående av minst 6 personer som selv velger sin egen leder. Disse velges for to år . halvparten på valg hvert år. Valgkomiteen skal bestå av 2 medlemmer som velges for 2 år. 1 er på valg hvert år disse skal ikke sitte i styret. Personer som velges som revisorer skal ikke være i nær slekt, gift, eller samboer med noen i styret
.
Alle valg avgjøres med simpelt flertall. Om noen krever det, stemmes det skriftlig. /p>

Dagsorden på årsmøte skal omfatte følgende saker:

  1. Godkjenning av innkalling, dagsorden og konstituering av møtet.
  2. Årsberetning
  3. Regnskap
  4. Fastsettelse av kontingent
  5. Innkomne forslag
  6. Valg

§8

Endringer i foreningens vedtekter kan bare vedtas av årsmøtet og vedtas med minst 2/3 dels flertall. Forslag til vedtektsendringer må være levert styret senest 14 dager før årsmøtet.
Når styret, eller minst 50% av medlemmen krever det, kan det med 14 dagers varsel innkalles til ekstraordinært årsmøte.

§9

Oppløsning av foreningen kan bare vedtas av årsmøtet, som skal fatte vedtak om hvordan foreningens eiendeler skal anvendes og oppbevares. Årsmøtet kan bare treffe vedtak om oppløsning når ¾ av de stemmeberettigede medlemmer er tilstede ved avstemmingen og det kreves 2/3 flertall