Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Stadgar

 

Stadgar för Knähakens Naturistförening

 

§ 1  Namn och säte

       Föreningens namn är Knähakens Naturistförening och grundades den 18 oktober

       1997.

       Föreningen har sitt säte i Helsingborg, och är ansluten till Sveriges Naturistförbund.

 

§ 2  Målsättning och ändamål

       Föreningen är en sammanslutning av kvinnor och män, som i gemenskap vill utöva

       och befrämja naturismens idéer. Detta mål kan uppnås genom den frihet som naket

       umgänge utgör vid bad, lek, sport och friluftsliv i hälsosam miljö. Föreningen skall:

-      verka för anordnandet av fribadstränder inom föreningens geografiska område.

-      arbeta för  campingmöjligheter vid fribadstränderna.

-      arbeta för goda kommunikationer till fribaden, så att dessa kan besökas av alla

        människor.

-      sprida information om naturismens idé.

-      främja umgängesrelationer över generations- och kulturgränserna.

-      vintertid verka för ett inomhusbad för medlemmarna.

 

§ 3  Föreningens organ

-      Föreningsmöten

-      Styrelsen

-      Revisorer

-      Valberedning

 

§ 4  Medlemskap

       Medlemskap beviljas, efter ansökan, var och en som sympatiserar med naturismens

       idé och delar dess värderingar samt accepterar föreningens stadgar. Medlem som

       aktivt motarbetar föreningen, eller dess syften, kan av styrelsen uteslutas. Sådant

       beslut kan överklagas till närmaste föreningsmöte. Intill dess gäller styrelsens beslut.

       Följande medlemskap finns:

-      Enskilt medlemskap. Medlemskap för en fysisk person.

-      Familjemedlemskap. Medlemskap för alla i en familj som bor på samma adress.

-      Supportermedlemskap. Medlemskap för den/de som är enskild eller

       familjemedlem (motsv.) i annan, till SNF ansluten, förening. Supportermedlemskap

       är antingen enskilt eller familjemedlemskap.

       Supportermedlem är ej valbar till styrelseuppdrag eller som RM-delegat.

 

§ 5  Medlemsavgifter

       Medlemsavgiften består av två delar:

-      Förbundsavgiften som bestäms av förbundet. Denna erläggs inte av

       supportermedlemmar.

-      Föreningsavgiften som fastställes av årsmötet.

       Medlemsavgiften ska vara inkommen senast den sista februari. Den som ej erlagt

       avgiften i tid anses ha utträtt ur föreningen.

       Medlemsavgift erlagd av ny medlem efter den första oktober gäller även för

       efterföljande år.

 

§ 6  Gäster

       Styrelsen avgör vilka gäster som äger tillträde till föreningens arrangemang.

       Medlem som medför gäst ansvarar för att gästen rättar sig efter stadgar och

       övriga föreskrifter.

 

§ 7  Styrelsen

       Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare

       och ytterligare en ledamot och minst två suppleanter. Årsmötet väljer:

-      ordförande/kassör växelvis på två år.

-      övriga ledamöter växelvis på två år.

-      suppleanter på två år.

       Styrelsen sammanträder på en i god tid utskickad kallelse av ordföranden eller då

       halva antalet ordinarie ledamöter så begär. Vid beslut fordras att minst hälften av

       ledamöterna är närvarande. Ej tjänstgörande suppleant har yttranderätt men ej  

       rösträtt. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Beslutsprotokoll med uppgift

       om närvarande ledamöter skall föras. Även supportermedlemmar är valbara till poster

       inom styrelsen.

       Föreningen tecknas av ordförande eller kassör var för sig.

       Styrelsen ansvarar gemensamt för:

-      att verka för föreningens ändamål

-      att planera, leda och fördela arbetet inom föreningen

-      att verkställa av föreningen fattade beslut

-      att handha föreningens bokföring och ekonomi

-      att ej skuldsätta föreningen eller avyttra fast egendom utan beslut av två

       föreningsmöten med minst två månader mellan, varav ett skall vara årsmöte.

 

 § 8  Revisorer

        Årsmötet väljer en revisor och en revisorsuppleant på ett år, som granskar styrelsens

        förvaltning och föreningens räkenskaper. Årsredovisning och förvaltningsberättelse skall

        överlämnas till revisorerna senast 45 dagar efter räkenskapsårets utgång. Revisorerna

        skall vid årsmötet avge revisionsberättelse.

 

§ 9  Räkenskapsår

       Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

 

 § 10  Föreningsmöten

          Årsmötet hålls före mars månads utgång, och övriga föreningsmöten då styrelsen, eller

          minst 25 % av medlemmarna, så begär. Föreningsmöte hålls på plats som styrelsen

          bestämmer, dock inom Helsingborgs kommun. Kallelse ska ske skriftligen och vara

          medlemmarna tillhanda senast två veckor före mötet. Eventuella motioner, jämte

          styrelsens yttranden, ska bifogas kallelsen. Motioner ska vara styrelsen tillhanda

          senast 31/12.

          Vid föreningsmöte får endast de ärenden som angetts i kallelsen behandlas, med

          undantag för de ärenden som för årsmötet anges nedan. Varje, på föreningsmötet

          närvarande, medlem som fyllt 18 år har rösträtt. Ledamot eller suppleant i styrelsen

          äger ej rösträtt i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Röstning sker öppet, utom, om så

          begärs, vid val eller i fråga om ansvarsfrihet. Beslut fattas med enkel majoritet.

          Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden företräder, om denne har

          rösträtt, utom vid personval då lotten ska avgöra.

        

         Vid årsmöte skall följande dagordning gälla:

-        frågan om mötet är behörigen utlyst

-        fastställande av dagordningen

-        val av ordförande samt sekreterare för mötet

-        val av protokolljusterare tillika rösträknare

-        styrelsens förvaltningsberättelse

-        styrelsens ekonomiska berättelse

-        revisorernas berättelse

-        fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

-        behandling av inkomna motioner samt motioner till Riksmötet

-        fastställande av nästa års medlemsavgift

-        val av ordförande/kassör växelvis

-        val av styrelseledamöter och suppleant

-        val av revisor/revisorsuppleant

-        val av valberedning på minst två personer på ett år

-        övrigt

 

§ 11  Ändring av föreningens stadgar

        Ändring av dessa stadgar kan endast göras på två på varandra följande föreningsmöten,

        varav minst ett skall vara årsmöte. I kallelsen till ett sådant möte skall anges arten av

        stadgeändringen. Ändring av föreningens stadgar kräver minst 2/3 av de avgivna

        rösterna för att stadgeändring skall verkställas.

 

§ 12  Föreningens upplösning

         För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande föreningsmöten

         med minst två månader emellan, varav ett skall vara årsmöte, samt krävs 2/3 av de 

         avgivna rösterna. Dessa möten ska också besluta om fördelningen av föreningens

         tillgångar.

Plats

Sverige
64° 0' 0" N, 19° 0' 0" E
SE