Skandinavisches Naturistportal | FKK-Karte | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Vedtekter for Rogaland Naturistforening

Vedtatt på foreningens årsmøte 16. januar 1981 (Endret 4. mars 1997, 11.mars 2006, 17.mars 2012, 28.mars 2014, 20.mars 2015 og 4. mars 2016)

§1 Navn
Foreningens navn er Rogaland Naturistforening, forkortet RNF.

§2 Formål
Foreningens formål er å arbeide for utbredelse av naturisme. Naturismens humanitære mål er å fremme menneskets fysiske og mentale helse gjennom naturlig nakenhet i sosialt fellesskap mellom mennesker uten hensyn til rase, religion, livssyn, partipolitikk eller andre sosiale skillelinjer. Naturisme forutsettes praktisert på en slik måte at den fremmer medmenneskelig forståelse, øker respekten for andre og verner om naturområdene.

Foreningen skal arbeide for at dens medlemmer skal gis anledning til å praktisere naturisme i friluft så vel som innendørs, og legge tilrette for sammenkomster, arrangere turer og andre fellestiltak for medlemmene.

§3 Medlemskap
Medlemmer til RNF tas opp av styret eller styrets leder etter fullmakt. Aldersgrense for medlemskap er 15 år.

Medlemskap i foreningen er betinget av rettidig betaling av kontingent.

Utmelding skjer skriftlig og får virkning fra den dag utmeldingen mottas av styret. Restkontingent blir ikke refundert.

Årsmøtet kan utnevne medlemmer som har utvist særlig lang og omfattende fortjeneste for foreningen eller naturismens fremme i sin alminnelighet, til æresmedlem. Et æresmedlem er fritatt for å betale kontingent. Forøvrig har æresmedlemmer ikke særlige rettigheter eller plikter sammenliknet med ordinære medlemmer.

Medlem som ved usømmelig adferd fornærmer eller krenker andre, kan ekskluderes av styret. Før det treffes beslutning om eksklusjon, skal medlemmet gis anledning til å uttale seg.

Et medlem som er ekskludert, kan bare gjenopptas som medlem etter beslutning av årsmøtet.

§4 Organisasjonsmessig tilknytning
RNF er tilsluttet Norsk Naturistforbund, NNF og derigjennom den internasjonale naturistføderasjon, INF.

§5 Foreningens rettigheter og plikter
Som medlem av NNF har foreningen rett til:

Å delta i styringen av NNF´s virksomhet ved representasjon i forbundets representantskap.

Aktuell informasjon som utstedes til naturister av INF eller INF's organer.

Foreningen er pliktig til:

Å rette seg etter NNF's vedtekter og de vedtak som fattes av NNF's organer.

Å betale de avgifter som NNF's representantskap fastsetter.

§6 RNF's organer
RNF's myndighet og ansvar er fordelt mellom foreningens årsmøte og styre. Årsmøtet eller styret kan opprette underutvalg. Slike utvalg skal gis skriftlig mandat.

Det skal føres protokoll fra alle foreningens møter hvor det fattes vedtak.

§6.1 Årsmøtet
RNF's årsmøte er foreningens øverste myndighet. Ordinært årsmøte holdes innen tre måneder etter regnskapsårets slutt. Ekstraordinært årsmøte i foreningen kan holdes dersom styret eller minst 1/3 av medlemmene skriftlig ber om det.

Årsmøteinnkalling skal sendes medlemmene med minst 2 ukers varsel. Ordinær årsmøteinnkalling skal inneholde dagsorden med følgende punkter:

Årsberetning
Revidert regnskap
Budsjett
Innkomne forslag
Valg

Forslag til årsmøtet skal være sendt styret innen 31. januar.

Årsmøtet fastsetter foreningens medlemskontingenter og velger et styre til å forestå foreningens daglige drift. Årsmøtet velger dessuten revisor og valgkomité.

Ordinære årsmøtevedtak treffes ved alminnelig flertall. Endring av vedtektene krever 2/3 flertall.

§6.2 Styret
RNF's styre består av leder, tre styremedlemmer og og inntil to varamedlemmer. Leder og varamedlem velges av årsmøtet for ett år av gangen. De øvrige styremedlemmer velges for to år av gangen og konstituerer seg selv. Varamedlem til styret har møterett til alle styremøtene.

Styret er vedtaksdyktig når styrets leder og minst to øvrige medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Mellom foreningens årsmøter kan styret innkalle til medlemsmøter. Styret plikter å rette seg etter vedtak som er fattet av et medlemsmøte forutsatt at innkallingen er sendt medlemmene 2 uker før møtet og inneholder saksliste for møtet.

RNF's styre representerer foreningen utad og er ansvarlig for foreningens drift og for disponering av foreningens materiell og økonomiske midler og eventuell eiendom som foreningen rår over.

Alle utbetalinger skal anvises av styrets leder eller den styret har gitt slik fullmakt.

Styret skal føre regnskap for foreningens drift. Regnskapet skal revideres og legges fram for foreningens årsmøte. Regnskapsåret følger kalenderåret. Styret fastsetter betalingsfrister og sørger for å gjennomføre de vedtak som er fattet av årsmøtet eller NNF's organer.

§7 Oppløsning
Forslag om oppløsning av foreningen skal behandles av et lovlig innkalt årsmøte hvor forslaget om oppløsning er ført opp på dagsorden. Vedtak om oppløsning krever 2/3 flertall. Minst 3/4 av foreningens medlemmer må være tilstede for at årsmøtet skal være vedtaksdyktig. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksdyktig etter disse reglene ved første gangs votering om oppløsning, kan årsmøtet med alminnelig flertall vedta å legge saken fram for ekstraordinært årsmøte som skal holdes innen 6 uker. Slikt ekstraordinært årsmøte er vedtaksdyktig med alminnelig flertall.

Ved oppløsning av foreningen skal alle økonomiske midler overføres til NNF. Videre disposisjon av eventuell eiendom ervervet eller leid ved hjelp av medlemsinnsats skal avgjøres av NNF.