Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Brandskydd

 

 

Brandskyddspolicy

För Naturistföreningen Bergslagens Solsport

Gustavsbergs camping, Nora

 

Inledning

Denna policy, ska tillämpas föreningens verksamheter i tillämpliga delar.

 

Övergripande mål

Föreningens målsättning är att:

Ingen människa skall komma till skada eller omkomma.

Ingen verksamhet skall i möjligaste mån drabbas av allvarlig

driftstörning p.g.a. brand i anläggning som nyttjas av föreningen..

Skydda och förvalta den fasta egendomen. Detta skall uppnås genom en

målmedveten utformning av organisation, dokumentation, utbildning och

teknik.

 

 

Organisation

Mål

Alla säsongare ska ha förståelse och känna ansvar för brandskyddet i

verksamheten.

För att kunna upprätthålla en hög brandskyddsnivå är det väsentligt att

brandskyddsarbetet bedrivs aktivt över hela campingen.

Verksamheten ska organiseras så att det tydligt framgår vem som har ansvar för brandsäkerheten . Alla ska känna till hur och av vem brandskyddsfrågorna hanteras.

 

Föreningens ordförande

Föreningens ordförande har det yttersta ansvaret för att brandsäkerheten inom

campingen upprätthålls enligt denna policy. Föreningens ordföranden har också ansvaret

för planläggning som syftar till att säkerställa verksamheten även om brand inträffar.

Ansvaret för brandskyddsarbetet kan delegeras till utsedd brandskyddsansvarig.

Brandskyddsansvarig

Brandskyddsansvarig ansvarar för att brandskyddsarbetet bedrivs systematiskt och

kontinuerligt enligt nedanstående upprättad dokumentation.

Följer upp att de olika delarna i brandskyddet fungerar. Det kan vara t. ex kontroll av

larmanläggningar, utrymningsskyltar och handbrandsläckare.

 

 

Dokumentation

Inom campingen ska brandskyddet finnas dokumenterat. Dokumentationen ska beskriva hur brandskyddet är ordnat inom de aktuella områdena och upprättas enligt Räddningsverkets författningssamling 2004:3 som rör Systematiskt brandskyddsarbete.

Av dokumentationen ska bl.a. framgå:

den lokala brandskyddsorganisationen med ansvarsfördelning.

beskrivning av tekniska brandskyddsåtgärder.

drifts- och underhållsrutiner för de tekniska brandskyddsåtgärderna.

lokala brandskyddsregler, gällande t ex tillfällig övernattning, rökning, brandfarlig

vara.

uppföljnings- och kontrollrutiner av brandskyddet.

rutiner för information om brandskyddet inom verksamheten.

att utrymningsplaner utförda enligt angiven standard finns på aktuella

anläggningar.

 

 

 

 

 

Brandskyddsorganisation

 

Sunnan

Installation av automatiskt brand- och utrymningslarm 2012

Installera dörrstängare på samtliga dörrar 2011

Installera belysta utrymningsskyltar 2012

Kaffekokare med inbyggda times Befintlig

Utrymningsplaner 2011

Utrymningsvägar 2012

Trappa från terrassen 2011

 

 

Ararat

Dörr till övervåning inmonteras 2011

Lampa i trapp monteras fast 2011

Installation av automatiskt brand- och utrymningslarm 2012

Installera dörrstängare på samtliga dörrar 2011

Installera belysta utrymningsskyltar 2012

Utrymningsplaner 2011

 

Arken

Brännbart material under hus och vid husvägg tas bort 2011

Installation av automatiskt brand- och utrymningslarm 2012

Installera dörrstängare på samtliga dörrar 2011

Installera belysta utrymningsskyltar 2012

Utrymningsvägar 2012

Trappa från terrassen 2011

Utrymningsplaner 2011

Generellt

Batteribyten i brandvarnare

Byte och kontroll av brandvarnare görs varje vår innan campingen öppnar

 

 

Brandskyddspolicy.

 

Genomgång av anmärkningar med Robert Johansson

 

Veden.

Vi skall prioritera bortforslingen av veden samt annat ”skräp” under husen.

 

Utrymningsvägar.

Ordna trappor från altanerna på Sunnan och Arken.

Utrymningsstegar från Ararats 2:dra våning är tillräckligt, men dörren i trappen skall sättas dit. Den finns på 3:dje våningen.

Utrymningsvägarna genom fönstren på Sunnan rum 1 – 6 skall vi försöka att få godkända, men S9 måste vi sätta en altandörr som går ut så man kommer till utrymningstrappen från altanen.

 

Brand- och utrymningslarm.

Har varit i kontakt med en firma som säljer och installerar larm.

 

Dörrstängare

Installeras snarast, det duger med enkla, Jula har en för 279 kr/st inkl moms