Skandinavisk naturistportal | Naturistkart | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Vedtekter

Vedtatt på årsmøte 26 feb. 1992 Revidert på årsmøte 26 feb. 2001. Revidert på styremøte 30. apr. 2013 og vedtatt på årsmøte 16. mars 2014. Revidert på årsmøte 25/3 2023.

 

§ 1. Navn

Foreningens navn er Trøndelag naturistforening, forkortet TNF.

 

§ 2. Formål

Foreningens formål er å legge forholdene til rette for naturisme.

Naturisme defineres som å praktisere nakenhet i fellesskap, hvor dette er naturlig.

 

§ 3. Tilslutning og samarbeid

Foreningen er tilsluttet Norsk naturistforbund (NNF), som igjen er medlem av International Naturist Federation (INF/FNI).

Gjennom disse tilslutningene vil foreningen kunne samarbeide nasjonalt og internasjonalt om relevante aktiviteter og tilbud for foreningens medlemmer og for naturismens vilkår generelt.

 

§ 4. Medlemskap

Foreningen innvilger medlemskap gjennom sitt styre.

Personer kan bli medlemmer fra det kalenderåret de fyller 18 år. Ungdom mellom 16 og 18 år kan bli medlem med foresattes samtykke. Medlemmers barn under 18 år kan delta i foreningens aktiviteter. De kan få eget medlemsbevis.

Foreningen har ikke anledning til å oppta som medlem en person som er ekskludert fra en annen forening tilsluttet NNF.

Utmelding skjer skriftlig, og får virkning fra den dag den mottas av styret.

Medlemskontingenten gjelder for kalenderåret.

Er kontingenten ikke betalt innen 30. september, strykes medlemskapet.

Utmeldt eller ekskludert medlem har ingen krav på tilbakebetaling av kontingent.

 

§ 5. Utestengelse og eksklusjon

Foreningens styre har anledning til å utestenge/ekskludere en eller flere av sine medlemmer. Den utestengtes/ekskludertes navn og personalia registreres hos NNF.

En utestengelse/eksklusjon vil kunne foretas der medlemmet har:

 • handlet i strid med foreningens vedtekter, NNFs håndbok om naturisme, gjeldende lover og regler eller alminnelig folkeskikk, eller
 • offentlig skadet foreningens omdømme utover vanlig meningsytring.

Utestengelse/eksklusjon kan komme til anvendelse uavhengig av hvor, når eller mot hvem handlingen er begått.

 

a) Utestengelse

Med utestengelse menes at medlemmet beholder sitt medlemskap, men utestenges fra ett eller flere arrangementer, eller i en tidsbegrenset periode.

En avgjørelse om utestengelse kan ikke ankes og trer i kraft umiddelbart.

 

b) Eksklusjon

Med eksklusjon menes at medlemmet mister sitt medlemskap. Eksklusjon er aktuelt i saker der medlemmet har utvist grov uaktsomhet eller forsettlig handlet i strid med retningslinjene nevnt i paragrafens andre avsnitt.

Ekskludert medlem kan anke sin sak inn for NNFs styre i løpet av 4 (fire) uker etter at vedtak om eksklusjon er utsendt. Et eksklusjonsvedtak som ankes vil kun tre i kraft når NNF har behandlet ankesaken og opprettholdt foreningens vedtak.

Ekskluderte medlemmer har ikke anledning til å være besøkende i en annen forening eller arrangementer i regi av NNF.

 

§ 6. Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet.

Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars.

Sakspapirene til årsmøtet sendes ut på e-post til medlemmene minst 2 uker før årsmøtet. Medlemmer som ikke har e-post innkalles pr. post. Referat fra årsmøtet legges ut på foreningens hjemmeside.

Medlemmer med gyldig medlemskap har møte-, tale- og stemmerett. Stemmerett kan ved skriftlig fullmakt overføres til fremmøtt medlem, begrenset til én fullmakt per frammøtt medlem. Saker et medlem ønsker behandlet, må være styret i hende senest 15. januar.

Årsmøtet gjør vedtak ved alminnelig flertall, unntatt ved vedtektsendringer, jf. § 10.

Årsmøtets dagsorden er:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av:

 • Møteleder.
 • Referent.
 • 2 representanter til å undertegne protokollene

3. Styrets årsberetning.

4. Regnskap og revisjonsrapport.

5. Forslag fra styret.

6. Innkomne forslag.

7. Budsjett. Fastsettelse av medlemskontingent for inneværende år.

8. Valg av:

a) Styre

 • Leder
 • Nestleder
 • Sekretær
 • Kasserer
 • Styremedlem
 • varamedlem med fast innkalling
 • varamedlem

Styre- og varamedlemmer har en funksjonstid på 2 (to) år. Ved hvert ordinært årsmøte er to eller tre faste styremedlemsposter på valg. For å holde på denne rulleringen kan det i særskilte tilfeller velges styre- eller varamedlemmer for 1 (ett) år.

b) Aktivitetsutvalg

 • Leder
 • 2 medlemmer

c) Valgkomite

 • 2 medlemmer

d) Revisor

Alle valg avgjøres ved simpelt flertall. Oppnår ingen av kandidatene halvparten eller mer av stemmene, foretas nytt valg mellom de kandidatene som har fått flest stemmer. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning.

Om minst ett medlem krever det, stemmes det skriftlig.

 

§ 7. Styret

Styret skal iverksette årsmøtets vedtak. Styret kan i funksjonsperioden fremme og iverksette egne vedtak som ikke krever behandling på årsmøtet.

Styrets leder eller den styret utpeker, representerer foreningen utad.

Styrets leder og eventuelt den styret utpeker, har prokura.

Styret er ansvarlig for foreningens aktiva og løpende avtaler.

Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst 2 øvrige styremedlemmer er tilstede på innkalt styremøte.

Styret forestår driften av de områder foreningen rår over og fastsetter nødvendige regler for bruken av disse.

Styret kan utpeke medlemmer eller sette ned utvalg til å løse særlige oppgaver.

Styret fører referat fra sine møter. Referatene legges ut på foreningens hjemmeside. Ved saker som omfattes av personvernet skal det legges ut et anonymisert B-referat.

 

§ 8. Regnskap

TNFs regnskap følger kalenderåret.

Regnskapet skal være revidert til årsmøtet.

 

§ 9. Ekstraordinært årsmøte

Dersom styret eller 20 % (1/5) av medlemsmassen skriftlig krever det, skal det innen 6 uker innkalles til ekstraordinært årsmøte med tre ukers varsel.

Det ekstraordinære årsmøtet skal behandle den eller de saker det innkalles for.

 

§ 10. Vedtektsendring

Endring av vedtekter skal gjøres på årsmøtet med to tredjedels (2/3) flertall.

 

§ 11. Oppløsning

Vedtak om oppløsning kan bare gjøres på foreningens ordinære årsmøte. Forslag om oppløsning må være sendt til medlemmene sammen med innkallingen til årsmøtet.

Et oppløsningsvedtak krever 2/3 flertall og må, for å være gyldig, gjentas på ekstraordinært årsmøte innen åtte uker – også da med 2/3 flertall.

Eventuelle midler foreningen disponerer ved oppløsningen overføres til NNF eller INF etter årsmøtets nærmere bestemmelse.