Scandinavian Naturist Portal | Naturist map | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Stadgar

Vi håller på att avveckla denna sidan för att istället ha en gemensam sida för campingen och Föreningen.

Gustavsbergscamping

STADGAR

FÖR

NATURISTFÖRENINGEN

BERGSLAGENS SOLSPORT

 

§ 1 Ändamål och verksamhet

 

Mom 1 Naturisföreningen Bergslagens Solsport (NBS) är ansluten till Sveriges Naturistförbund (SNF)  och därigenom International Naturist Federation (INF).

 

Mom 2 Föreningen har till uppgift att verka för naturismens mål i enlighet med SNFs stadgar.

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden och verksamheten bygger på värderingar som värnar de demokratiska principerna och respekten för alla människors lika värde.

Föreningen arbetar utan kommersiella vinstintressen och ev överskott i förening / camping ska användas för att utveckla vår verksamhet.

 

Mom 3 Föreningens huvudsakliga verksamhet är förlagd till Gustavsbergs camping i Nora.

Föreningen kan därutöver engagera sig i naturistbad och naturistaktiviteter i Bergslagen. NBS ska härigenom verka för naturismens utveckling.

 

 

§ 2 Medlemskap och avgifter

 

Mom 1 Medlemskap beviljas för de som ansöker och accepterar föreningens stadgar.

 

Mom 2 Medlemskap kan innebära fullvärdig medlem eller supportmedlem om man är medlem av annan förening tillhörande SNF eller INF. Supportmedlem har rösträtt men kan inte väljas till några uppdrag inom eller som representant för föreningen.

 

Mom 3 Medlemsavgiften fastställs på föreningens höstmöte för nästkommande år.

 

Mom 4 Medlemsavgiften ska betalas senast den 31 januari eller inom en månad om man blir medlem vid senare tidpunkt.

 

Mom 5 För campingavgifter gäller särskilda regler som fastställs av styrelsen, dock ska avgifternas storlek fastställas av höstmötet för nästkommande år.

 

Mom 6 Medlem kan uteslutas ur föreningen under förutsättning att

 1. Avgiften för medlemskap eller camping inte erlagts inom föreskriven tid.
 2. Bryter mot stadgarna eller i övrigt uppträder i strid med NBS idéer och strävanden
 3. Bryter mot campingens regler vilket också innebär avvisning från campingplatsen

 

Om medlem utesluts återbetalas ej någon resterande avgift. Om medlem uteslutits ur föreningen och anser att beslut fattats i icke stadgeenlig ordning, kan medlem överklaga beslutet hos årsmötet genom skrivelse till styrelsen. Styrelsens beslut står fast tills årsmötet avgjort frågan.

 

 

 

 

§ 3 Föreningens organisation

 

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Däremellan är det föreningens styrelse som verkställer och fattar beslut om verksamheten. Medlemsmöten ska anordnas minst två gånger per år och därutöver vid behov. Campingmöte för alla besökare bör anordnas en gång under sommaren.

 

Motioner ska inlämnas till årsmötet senast den 31 december året innan och till medlemsmöten senast en månad innan. Motioner och förslag till styrelsen kan inlämnas kontinuerligt.

 

§ 3 a Årsmöte

 

Mom 1 Årsmöte ska avhållas under första kvartalet på tid och plats som styrelsen bestämmer.

 

Mom 2 Kallelse till ordinarie årsmöte ska ske minst en månad innan årsmötet och till extra årsmöte senast två veckor i förväg.

 

Mom 2 På ordinarie årsmöte ska följande frågor behandlas:

 

 • Mötets öppnande och röstlängd
 • Mötets behöriga kallande
 • Fastställande av dagordning
 • Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 • Val av justerare och rösträknare för årsmötet
 • Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret
 • Ekonomisk berättelse för verksamhetsåret
 • Revisorernas berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Styrelsens eventuella förslag och rapporter
 • Behandling av eventuella motioner till årsmötet
 • Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget
 • Arvoden och ersättningar till styrelsens ledamöter
 • Val av styrelse *)
 • Val av revisorer
 • Val av valberedning inkl. sammankallande
 • Övriga frågor (ej av beslutande karaktär)
 • Mötets avslutande

*) Ordförande och kassör väljes direkt av årsmötet för en tid av två år dock ej samtidigt. Övriga ledamöter väljs på två år vartannat år så att inte alla står i tur att avgå samtidigt.

 

Mom 3 Extra årsmöte ska avhållas om styrelsen så finner nödvändigt eller om minst 10% av medlemmarna så begär. På extra årsmöte får endast de frågor som föranlett kallelsen behandlas och beslutas, dock ska alltid övriga frågor (ej av beslutande karaktär) finnas med.

 

Mom 4 Röstning sker öppet om inte någon begär sluten omröstning.

Mom 5 Röstning kan göras via fullmakt, dock kan varje fysisk närvarande person endast lämna en fullmakt. detta gäller enbart personval och ej sakfråga.

Vid personligt val skall sluten omröstning ske om någon så begär. Vid sluten omröstning avgör lotten vid lika röstetal. Vid öppen omröstning gäller ordförandens utslagsröst.

 

 

 

§ 3 b Medlemsmöten

 

Mom 1 Vårmöte ska avhållas under maj månad. Vårmötets huvudsakliga uppgift är att godkänna den nya styrelsens inriktning och fördelning av uppgifter på campingen och verksamheten i övrigt.

 

Mom 2 Höstmöte ska avhållas under september månad. Höstmötets huvudsakliga uppgift är att informera om det ekonomiska läget och besluta om avgifter för nästkommande år.

 

Mom 3 Campingmöte hålls då styrelsen så finner lämpligt under juni – augusti för att informera om aktuella frågor till samtliga campinggäster.

 

§ 3 c Styrelsemöten

 

Styrelsen sammanträder på tid som ordföranden bestämmer eller en majoritet av styrelsens ledamöter så begär. Kallelse med dagordning skall utsändas i god tid och senast fem dagar före sammanträdesdagen.

 

§ 4 Styrelsen

 

Mom 1 Styrelsen skall bestå av sju ledamöter, samtliga av årsmötet valda på två år. Ordförande och kassör väljs direkt av årsmötet, dock ej samtidigt, och övriga ledamöter väljs på två år på ett sådant sätt att inte alla står i tur att avgå samtidigt. I styrelsen kan endast en från samma hushåll ingå.

Styrelsen kan vid behov adjungera deltagare utan rösträtt.

 

Mom 2 Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och övriga uppdrag man finner lämpligt för verksamheten.

 

Mom 3 Styrelsen utser inom sig firmatecknare.

 

Mom 4 Styrelsen är beslutsmässig då en majoritet av styrelsens ledamöter är eniga.

 

Mom 5 Styrelsen är solidarisk ansvarig inför medlemmarna och ska särskilt beakta

 • Att tillse att beslut inte fattas i strid mot föreningens stadgar eller svensk lagstiftning eller lokala bestämmelser
 • Att arbeta inom godkända budgetramar
 • Att föra protokoll och delge medlemmarna ett sammandrag av besluten på lämpligt sätt
 • Att i övrigt hålla medlemmarna informerade genom Bergslagsaktuellt och på webben
 • Att ta upp frågor och förslag som inkommer från medlemmar
 • Att hålla god kontakt med kommun, turistnäring och massmedia

 

Mom 6 Föreningens protokoll, verksamhetsberättelser, kassa- och revisionsberättelser skall förvaras för all framtid. Övriga handlingar i minst 10 år.

 

 

 

 

§ 5 Räkenskaper och revision.

 

Mom 1 NBS räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.

 

Mom 2 Årsmötet skall utse två revisorer och en revisorssuppleant på ett år, styrelsen kan dessutom anlita en kvalificerad revisor och bokföringsbyrå vid behov. Uppdragen får inte innehas av någon som tillhör samma hushåll som styrelseledamot eller där annan jävssituation kan uppkomma.

 

Mom 3 Revisorerna skall granska räkenskaperna och verksamheten.

 

Vid årsmötet skall revisionsberättelse föredras med till- eller avstyrkande om ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

 

§ 6 Valberedning

 

Mom 1 Årsmötet skall tillsätta en valberedningskommitté bestående av 3 personer varav en sammankallande valda på ett år. Uppdragen får inte innehas av någon som tillhör samma hushåll som styrelseledamot eller där annan jävssituation kan uppkomma.

 

Mom 2 Nominering till styrelse och revisorer ska ske före årsskiftet. Valberedningen kan därefter själva nominera till uppdrag.

 

Mom 3 Ingen kan väljas till styrelseledamot eller övrigt förtroendeuppdrag utan att först tillfrågas.

 

§ 7 Stadgeändring.

 

Mom 1 För ändring av dessa stadgar krävs två tredjedels majoritet av antalet röstberättigade vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett skall vara ordinarie.

 

Mom 2 Årsmötena måste läggas med minst två månaders mellanrum.

 

Mom 3 Stadgeändring träder i kraft när årsmötesprotokollet är justerat, om inte årsmötet fastställer annan tidpunkt.

.

§ 8 Upplösning av föreningen.

 

Mom 1 Upplösning av föreningen kan ej ske så länge som 1/6 av föreningens medlemmar vill upprätthålla den.

 

Mom 2 Vid upplösning av föreningen överlämnas föreningens tillgångar, efter det att samtliga skulder och engagemang blivit lösta, till Sveriges Naturistförbund.

 

Mom 3 Vid eventuell upplösning av NBS skall eventuella områden kunna fortsätta som självständiga enheter eller anslutas till annan naturistförening.

 

 

§ 9 Giltighet.

Dessa stadgar är antagna på årsmötet den 9 mars 2013 och extra årsmötet den 5 maj 2018 och gäller från den 1 juni 2018.