Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Stadgar för Föreningen Umenaturist

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig version

Stadgar för Föreningen Umenaturist

Antagna vid Föreningens konstituerande möte
Fredagen den 20 augusti 18.00
Dragonudden, Stöcksjön, Umeå

Uppbyggnad, Anslutning

§ 1

Föreningen Umenaturist är en allmännyttig sammanslutning av kvinnor och män, som i gemenskap vill främja och utöva naturismens idéer.

Föreningen är ansluten till Sveriges Naturistförbund (SNF) och därigenom till Internationella Naturistfederationen (INF/FNI) och erkänner dessa organisationers stadgar.

Föreningen är partipolitiskt och religöst obunden.

Mål och uppgifter för föreningen

§ 2

Naturism är en livsstil i harmoni med naturen. Den utmärks av praktiserandet av gemensam nakenhet och har till ändamål att uppmuntra självkänsla, respekt för andra och för omgivningen.

Naturismens mål är att främja människans fysiska och psykiska hälsa samt ge henne en enkel och naturlig inställning till kropp och nakenhet.

Denna målsättning uppnås genom den hänsyn, samhörighet, respekt och känsla av själslig och kroppslig frihet det nakna umgänget människor emellan ger.

 

Föreningen målsättning är att:

 • Bereda så många människor som möjligt tillfälle att vistas i nakenmiljö.
 • Främja umgänget och relationerna över generations- och språkgränserna.
 • Arbeta för goda kommunikationer till bad- och friluftsområden, så att dessa kan besökas av alla, även äldre och funktionshindrade.
 • Ordna gemensamma aktiviteter för medlemmarna året runt.

 

Föreningen skall också:

 • Sprida information kring naturismens idé och målsättning till myndigheter, organisationer och massmedia.
 • Propagera för att ansluta intresserade kvinnor och män till den organiserade naturismen.
 • Bearbeta kommuner och enskilda ägare så att fler fritidsområden och fritidsanläggningar kan utnyttjas av naturister.
 • Samarbeta med andra föreningar och organisationer i de frågor där uppfattningar och målsättningar är gemensamma.

Verksamhetsområde

§ 3

Föreningens verksamhetsområde är i huvudsak Västerbottens län. 

Styrelse

§ 4

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen.

Styrelsen arbetar enligt föreningens stadgar och riktlinjer uppdragna av årsmötet.

§ 5

Styrelsen består av minst 3 ordinarie ledamöter (inklusive ordförande) samt eventuella suppleanter enligt årsmötets beslut.

Ledamöter och suppleanter väljes för två år med omlottliggande mandatperioder.

Årsmötet utser ordförande, styrelsen utser inom sig innehavare av övriga poster (minst sekreterare och kassör).

§ 6

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst två ledamöter så begär,

Rösträtt tillkommer ordinarie ledamot samt suppleant då denne ersätter ordinarie ledamot.

Styrelsen är beslutsmässig då samtliga ledamöter är kallade och minst halva antalet ledamöter är närvarande.

Beslut fattas med enkel majoritet om annat ej särskilt stadgas.

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid personval då lotten skall avgöra.

Beslutsprotokoll föres.

§ 7

Styrelsen beslutar vem eller vilka som har att teckna föreningens firma.

§8

Styrelsen kan utse utskott för olika aktiviteter

Utskott

§ 9

Utskott planerar och genomför aktiviteter enligt styrelsens beslut.

Utskott kan ges egen budget.

Utskott är underställda styrelsen och inför styrelsen redovisningsskyldiga för verksamhet och ekonomi.

En styrelseledamot bör ingå i varje utskott.

Verksamhets- och räkenskapsår mm

§ 10

Verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

Styrelsens arbetsår omfattar tiden från Årsmöte till och med Årsmötet påföljande år.

Ekonomi

§ 11

Årsmötet fastställer medlemsavgifter, betalningsterminer och budget. Beslut om medlemsavgifter kan delegeras till styrelsen.

Styrelsen bestämmer avgifter för särskilda arrangemang eller kan delegera sådant beslut till utskott.

Skuldsättning av föreningen, avyttring eller pantförskrivning av fast egendom kan endast beslutas av årsmöte eller extra årsmöte.

Revision

§ 12

Två revisorer och eventuella revisorssuppleanter väljes av årsmötet att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper. De väljes för två år med omlottliggande mandatperioder. Styrelsen har att tillhandahålla räkenskaper och begärda handlingar i övrigt senast en månad före årsmöte. Revisionsberättelsen skall tillställas styrelsen senast 10 dagar före årsmöte.

Valberedning, val

§ 13

Årsmötet utser valberedning och sammankallande för denna. Valberedningen har att i god tid förbereda val..

Valbar är vid tiden för valet röstberättigad medlem som tillfrågats och accepterat val. Ledamot vars mandattid utgår kan dock omväljas om han eller hon ej skriftligt till valberedningen avsagt sig återval.

Föreningsmöten

§ 14

Föreningen kan hålla följande beslutande möten:

 • Årsmöte
 • Extra årsmöte
 • Aktivitetsmöte

 

Kallelse

§ 15

Kallelse till möte skall vara medlemmarna till handa senast 10 dagar före mötet. Som kallelse gäller brev, föreningens aktivitetsplan eller tillkännagivande i förbundstidning eller klubbtidning.

Styrelsen har att hålla förslag till dagordning samt övriga möteshandlingar tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före mötet.

Rösträtt

§ 16

Röstrött på möte tillkommer medlem som fullgjort sina skyldigheter gentemot föreningen och som under året fyller lägst 15 år. Rösträtt är personlig och får ej överlåtas till annan.

Beslut

§ 17

Möte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

Beslut fattas då ej annat stadgas med enkel majoritet. Omröstning sker öppet, utom vid personval om sluten votering begärs av röstberättigad medlem.

Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden utom vid personval då lotten skall avgöra.

Beslut i stadgefråga och fråga av ekonomisk natur får endast fattas om frågan finns med på förslag till dagordning för mötet.

Beslut i övrig fråga som ej är upptagen på förslag till dagordning för mötet kräver 2/3 majoritet.

Vid möte skall protokoll föras. Protokoll för möte skall vara utskrivet och justerat inom 4 veckor efter mötet.

  

Årsmöte

§ 18

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

Ordinarie årsmöte hålls före maj månads utgång.

Motion skall vara styrelsen tillhanda före januari månads utgång.

Styrelsen har att hålla förslag till dagordning, eventuella motioner jämte styrelsens yttrande över dessa, verksamhetsberättelse, redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens förslag till budget tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

Dagordning

Vid Årsmöte skall följande frågor behandlas

 1. Mötet öppnas
 2. Godkännande av kallelsen.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Val av mötesordförande.
 5. Val av sekreterare för mötet.
 6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
 7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse.
 8. Revisorernas berättelse och förslag.
 9. Årsmötets beslut i frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
 10. Behandling av inkomna motioner.
 11. Behandling av förslag från styrelsen.
 12. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter och betalningsterminer för dessa. Detta kan också delegeras till styrelsen.
 13. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret.
 14. Val av
 1. Ordförande
 2. Övriga styrelseledamöter samt eventuella suppleanter.
 3. Revisorer och eventuella revisorssuppleanter. Styrelsens ledamöter får ej delta i detta val.
 4. Valberedning
 1. Eventuella övriga frågor.
 2. Mötets avslutande.

 

Extra årsmöte

§ 19

Extra årsmöte hålles då styrelsen finner nödvändigt eller då minst 25% av föreningens röstberättigade medlemmar så begär.

Begäran om extra årsmöte samt framställning av ärendet som föranleder mötet göres skriftligen till styrelsen.

Extra årsmöte skall avhållas senast 60 dagar efter det att begäran om detta kommit styrelsen tillhanda.

Vid extra årsmöte får beslut endast fattas i frågor som föranlett mötet. 

Dagordning

Vid extra årsmöte skall följande frågor behandlas:

 1. Mötet öppnas.
 2. Godkännande av kallelsen.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Val av mötesordförande.
 5. Val av sekreterare för mötet.
 6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
 7. Det eller de ärenden som föranlett mötet.
 8. Övriga frågor (beslut får ej fattas).
 9. Mötets avslutande.

Aktivitetsmöte

§ 20

Aktivitetsmöte ledes och sammankallas av styrelse eller utskott med anledning av beslutade eller pågående aktiviteter.

Aktivitetsmöte är beslutande för aktuell aktivitet inom riktlinjer och ekonomiska ramar som satts upp av styrelse eller årsmöte.

Medlemskap

Inträde

§ 21

Medlemskap kan beviljas envar som vill leva efter och verka för naturismens idéer och accepterar föreningens stadgar och föreskrifter.

Skriftlig ansökan ställes till styrelsen som har att besluta om medlemskap. Inlämnad ansökan åtföljd av fastställd medlemsavgift skall anses beviljad intill den behandlats av styrelsen. Ansökan får avslås endast om det kan antagas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens intressen. Avslag behöver ej motiveras.

Supportermedlemskap

§ 22

Fullbetalande medlem i annan INF-ansluten förening kan enligt SNF´s stadgar erhålla supportermedlemsskap i föreningen till reducerad avgift. Supportermedlem skall förete giltigt INF-pass med aktuellt årsmärke. Supportermedlem har ej rätt till förbundsservice via föreningen och kan ej delta i val till RM-delegat eller utses till RM-delegat, men i övrigt gäller samma regler som för övriga medlemmar.

Ungdomsmedlemsskap

§ 23

Ungdom (15-24 år) kan enligt SNF´s stadgar erhålla ungdomsmedlemsskap till reducerad avgift. För ungdomsmedlemmar gäller i övrigt samma regler som för övriga medlemmar. 

Utträde, uteslutning

§ 24

Medlem kan skriftligt begära utträde ur föreningen. Medlem som ej i tid betalt stadgade avgifter anses ha begärt utträde.

Medlem som ej fullgör sina skyldigheter mot föreningen kan uteslutas av styrelsen. Styrelsen kan med omedelbar verkan utesluta medlem som:

 • Inte rättar sig efter stadgar, utfärdade föreskrifter eller styrelsens beslut.
 • Genom olämpligt uppträdande eller i ord, bild eller skrift skadar föreningen, dess verksamhet eller kränker medlemmarnas privatliv.

Styrelsens beslut om uteslutning skall vara enhälligt.

Utesluten medlem kan genom skriftlig framställan till styrelsen få sitt ärende omprövat av nästa ordinarie årsmöte.

Medlem som utträtt eller uteslutits äger ingen del i föreningens tillgångar eller egendom och äger heller ej återfå inbetalda avgifter.

Deltagande i föreningens aktiviteter

§ 25

Om styrelsen ej annat beslutar gäller att:

 • Alla medlemmar i föreningen äger rätt att deltaga i föreningens aktiviteter.
 • Andra personer med INF-pass, enligt aktivitetsledares beslut, kan få deltaga i föreningens aktiviteter.
 • Medlem äger rätt att medtaga gäster och svarar då för att dessa följer gällande stadgar och föreskrifter.
 • Styrelseledamot eller i förekommande fall aktivitetsledare kan i övrigt medge att personer som överväger att bli medlemmar får deltaga i föreningens aktiviteter ”på prov” högst 3 gånger.
 • Gäster och ”provdeltagare” förutsätts uppträda som övriga naturister.

 

Styrelseledamot eller aktivitetsledare äger rätt att avvisa person från föreningens aktiviteter som:

 • Inte rättar sig efter stadgar, utfärdade föreskrifter eller styrelsens beslut.
 • Genom olämpligt uppträdande eller i ord, bild eller skrift skadar föreningen, dess verksamhet eller kränker medlemmarnas privatliv.
 • I övrigt uppträder störande.

Avvisningsbeslut skall snarast rapporteras till styrelsen som har att besluta om vidare åtgärder med anledning av det inträffade.

Föreningens upplösning

§ 26

Föreningens upplösande skall beslutas av två stadgeenligt utlysta årsmöten med minst 60 dagars mellanrum varav minst ett skall vara ordinarie.

Beslut om upplösning av föreningen skall fattas med minst 2/3 majoritet.

Föreningen kan ej upplösas om minst 9 medlemmar ej så önskar.

Vid upplösning av föreningen skall i samråd med styrelsen för SNF utses en kommitté att förvalta den upplösta föreningens tillgångar och egendom.

Försök att starta en ny förening i området skall göras, om detta ej lyckats inom 3 år skall tillgångarna tillfalla SNF´s fond för hjälp till föreningsbildning och mark-, lokalanskaffning. 

Stadgeändring

§27

Ändring av dessa stadgar måste beslutas med 2/3 majoritet på ordinarie årsmöte.

För ändring av § 26 samt detta stycke, krävs minst 2/3 majoritet vid två stadgeenligt utlysta årsmöten med minst 60 dagars mellanrum varav minst ett ordinarie.

 

Dessa stadgar antogs vid konstituerande möte med Föreningen Umenaturist 990820 på Dragonudden vid Stöcksjön, Umeå.

 

Umeå 99 08 20