Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

GDPR

GDPR

General Data Protection

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som telefonnummer, adress och personnummer. Syftet med en sådan behandling är för att du ska kunna vara campinggäst hos oss.

 

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att du önskar besöka Bergslagen Solsports camping Gustavsberg.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är gäst hos oss, och för framtida bokföring, där vi enligt lag är skyldiga att spara kvittounderlag i sju år efter det kalenderår räkenskapsåret avslutades.

 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med kassören i föreningen som behöver kvittouppgifterna för vår bokföring. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

 

Personuppgiftsbiträde är Stig Theodorsson på Svenska Naturistförbundet. Kontaktuppgifter till Stig hittar du på https://www.scandinavianaturist.org/SNF/se/node/628

 

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen samt begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på kassor@gustavsbergscamping.se

 

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.