Skandinavisk naturistportal | Naturistkart | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Årsmøtet 2013

Årsmøtet i NNF – lørdag 13. april 2013.

Møtet ble avholdt på Isefjærleiren.

 

Til stede var:

 

Forening

Navn

Antall stemmer

ONF

Elisabeth Hagen

Dag Bryn

4

ØNF

Mona Ringsrød

Arne Huse

3

ABNF

Leendert Combee

Hanne Flaskerud Onstad

Tomas Carlstrøm

Svend Aage Witte (Observatør)

3

MNF

Johan Martin Trollebø

Torill Kjeldsen

2

VNF

Arild Hauge

2

TNF

Tormod Lånkan

1

RNF

Stig Åkerlund

Liv Bru

3

VVNF

Dag Rosbach

Kjell Gunnar Sørensen

2

SNF

Kari Jamne Heldal

Per Arne Monsen

2

NNF

Toril H. Helle

Knud J. Bakke

2

Sjøhaug

Ivar Mehren

Observatør

Dansk Naturist Union

Frank Pedersen

Søren C.V. Frank

Lene Frank

Gjester

Danske Naturister

Thomas Frisendal

Gjester

 

Dette gir 24 stemmer til årsmøtet.

 

 

 Sak

 

1

Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Sak om jubileumsboka var uteglemt.  Det ble spurt om det var innvendinger til at dette ble satt opp som nytt punkt.

Vedtak:  Det settes opp et nytt punkt 5A på dagsorden.  Deretter ble innkalling og dagsorden godkjent.

2

Valg av:

 1. Møteleder

Vedtak:Tomas Carlstrøm

 1. Sekretær

Vedtak:Knud J. Bakke

 1. To representanter til å undertegne protokollen

Vedtak:Arne Huse og Arild Hauge

 1. To representanter til redaksjonsnemd

Vedtak:Torill Kjeldsen og Kjell Gunnar Sørensen

 1. Tellekorps:

Vedtak:Ivar Mehren og Svend Aage Witte

3

Styrets årsberetning.

Møteleder spurte om det var nødvendig å lese opp beretningen.  Årsmøtet svarte at det ikke var nødvendig.  Det fremkom ingen merknader.

Vedtak:  Årsberetningen ble godkjent.

4

Regnskap og revisjonsrapport for NNF.

Regnskapet ble gjennomgått.  Det fremkom ingen merknader.

Vedtak:  Regnskapet ble godkjent.

5

Forslag fra styret.

 1. Jubileumsboka

Det er per dato forhåndssolgt ca 220 eksemplarer av boka.Dersom en trykker 250 eksemplarer og bare får solgt disse eksemplarene, vil vi få et forholdsvis beskjedent underskudd.Bokkomiteen mener at en bør trykke opp 350 eksemplarer.

Vedtak:Årsmøtet vedtok enstemmig at boka skal utgis og trykkes opp i 350 eksemplarer.NNF tar kostnadene.

 1. Vedteksendringer.
  1. §4 + eventuelt ny §5

Denne paragrafen omhandler bl.a. et avsnitt om reisefordeling.  Dette avsnittet ønskes strøket.  I stedet opprettes en ny §5 med følgende ordlyd: «Reiseutgifter  vedr. årsmøte, ledermøte og kurs arrangert av NNF skal regnes ut etter reiseutjevningsprinsippet som beskrevet i håndboka.»

Vedtak:Styrets forslag ble vedtatt mot 2 stemmer.

 1. §5

Forslagsendringen består av innføring av et punkt om hvordan regionsrepresentantene skal velges.  Styrets forslag er:  «Regionsrepresentanten velges for 2 år og vararepresentanten for 1 år.  I god tid før NNF’s årsmøte hvert år må regionsrepresentanten kontakte lederne i regionens lokalforeninger og be foreningene finne kandidater til eventuelt ny regionsrepresentant og vararepresentant.  Når foreningene er enige om aktuelle kandidater, så kan diss bli valgt på de lokale årsmøtene.

 

ONF har levert et motforslag som i hovedsak er:  «Ved representantens forfall trer varerepresentanten inn som styremedlem. Regionen kan da til møter hvor varerepresentanten er innkalt sende en observatør med talerett.
Det byttes mellom regionens foreninger om hvem som har representant og varerepresentant årlig med mindre annet avtales av foreningene.»  I tillegg har de med et par andre små detaljer.  (Se sakspapirer til årsmøtet.)

 

 

Vedtak:

ONF sitt forslag ble nedstemt med 20 stemmer.

5 stemte for å beholde det gamle innholdet

NNF sitt forslag ble vedtatt med 19 stemmer

 1. §9

Tre forslag.

NNF har ett forslag

MNF har ett forslag

ABNF har ett forslag

Det stemtes først over MNF sitt forslag.Kun to stemmer var for dette forslaget.Det betyr at MNF sitt forslag ble forkastet.

Deretter ble det stemt over om vi skulle beholde det nåværende eller gå inn for en endring.Det ble 2 stemmer for å beholde det nåværende innhold.

Så gikk vi til avstemming mellom NNF’s og ABNF’s forslag

NNF’s forslag fikk 21 stemmer og dermed falt ABNF’s forslag.

Vedtak:  NNF sitt forslag ble dermed godkjent, men det skulle tas inn en definisjon på ordene utestengelse og ekslusjon.  Likeledes ble det en endring i teksten som vi vil ta inn i håndboka/anbefale at foreningene tar inn i sine vedtekter.  Endringen består i at «utad motarbeider» blir erstattet med «handler i strid med».

 

 

 1. Forslag om at NNF søker om å få arrangere EU-nat i 2015 eller 2017. 

Det forutsettes her et samarbeid med Isefjærleiren.

Denne saken ble behandlet før sak 5A.

Til denne saken var Terje Olsen fra Isefjærleiren tilstede

Vedtak:  Styret får fullmakt til å oppnevne 3 personer til en komite sammen med 2 representanter fra Isefjærleiren, til å jobbe videre med dette spørsmålet.  Komiteens mandat blir å finne ut hva som kreves av arrangørene til et slikt arrangement og hvilke fasiliteter som trenges etc.  Endelig avgjørelse tas av årsmøtet 2014.  Enstemmig vedtatt.

 

 1. Hvordan skal naturiststedene håndtere innmelding av nye medlemmer.

Vedtak:  NNF sitt forslag, alternativ B, ble enstemmig godkjent.

Naturiststedet bestemmer selv hvor mye de vil ha for å registrere nye medlemmer, men sender uten opphold personlige data + den til en hver tid gjeldende kontingentsats i NNF enten til lokalforeningen som videresender til NNF, eller direkte til NNF.  Da vil nye medlemmer bli registrert som fullverdige medlemmer med det samme og vil kunne få Naturist-nytt resten av innmeldingsåret.

 

 

6

Innkomne forslag.

 1. Forslag fra ONF om at NNF stiller underskuddsgaranti for jubileumsfesten.

NNF stiller selvfølgelig underskuddsgaranti.Det ble litt diskusjon om hvordan et eventuelt overskudd skulle fordeles.

Vedtak:  Det ble enstemmig vedtatt at et eventuelt overskudd skulle gå til Sjøhaug.

 1. Forslag fra MNF om at §9b i NNF’s vedtekter sløyfes.

Vedtak: I henhold til avstemninger under sak 5Bc ble forslaget forkastet

 1. Forslag fra VNF om at vi innfører reiseutjevning også for kurs.

Vedtak:  Se vedtak i sak 5Ba

 1. Forslag fra ONF om at den vedtatte kontingenten for 2014 settes ned fra 2015.

ONF:  På årsmøtet 2012 ble det vedtatt en kontingentsats på 150kr.fra 2014. Dette var ONF imot fordi vi ikke kan se at regnskapstallene fra 2011 viser at det er nødveding å sette kontingenten så høyt. Vi ber derfor om at det blir en ny vurdering av dette på årsmøtet i år og at kontingenten for 2015 eventuelt kan settes noe lavere.

NNF:  I 2012 ble det på årsmøtet vedtatt et budsjett med ca 48.000,- kr i underskudd.  I 2013 blir det foreslått et enda større beløp i underskudd.  Dette p.g.a. planlagt jubileumsbok og jubileumsfest.  NNF mener at en kontingentøkning på 15,- kr per person er en meget forsiktig økning.

Vedtak:  Årsmøtet avviser ONF’s forslag og opprettholder vedtaket om kontingentøkning fra 2014.  Vedtatt mot 4 stemmer.

 1. Forslag fra ONF om endring av §5.

Vedtak:  Se vedtak i sak 5Bb

 1. Forslag fra ABNF om endring av §9.

Vedtak:  Se vedtak i sak 5Bc

 1. Forslag fra ABNF om at styrevedtak fra 13.04.12 blir kjent ugyldig.

Vedtak:  På grunn av at INF skal endre sin praksis og ikke lenger skal refundere ubrukte merker, så trekker ABNF sitt forslag.  Styret vil se på sitt vedtakk av 13.04.12 på nytt.

7

Budsjett for NNF med fastsettelse av kontingenten.

 

Budsjett for NNF 2013

 
   

Inntekter

 

Resultat 2012

Budsjett 2013

             

Kontingent fra medlemmene

     

229 500,00

 

Renteinntekter

         

Reiseutjevning

 

 

       

Sum inntekter

 

 

 

229 500,00

 

             
             

Kostnader

         

Kontorrekvisita

     

1 000,00

 

N-nytt

     

140 000,00

 

Naturistportalen

     

6 000,00

 

Edb kostnader

     

2 000,00

 

Telefon, mobil, fax

     

3 000,00

 

Porto

     

600,00

 

Leie av postboks

     

1 200,00

 

Reiseutjevning

     

0,00

 

Reisekostnad region

     

1 000,00

 

Deltakelse i andre arrangementer

     

5 000,00

 

INF-merker

     

18 000,00

 

INF-konferanser

     

5 000,00

 

Gaver

     

3 000,00

 

Rekrutteringsarbeid av ungdom

     

5 000,00

 

Styremøter

     

20 000,00

 

Årsmøte

     

6 000,00

 

Ledermøte

     

6 000,00

 

Nordisk møte

       

5 000,00

 

Bank og kortgebyrer

       

2 000,00

 

Jubileumsbok

     

20 000,00

 

Jubileumskomite

       

5 000,00

 

Jubileumsfest

       

30 000,00

 

Kurs

       

5 000,00

 

EU-nat

       

5 000,00

 

Til disposisjon for styret

 

   

5 000,00

 

Sum kostnader

 

 

 

299 800,00

 

             

Resultat

 

 

 

-70 300,00

 

 

Det foreslås ingen kontingentøkning.

Vedtak:  Det foreslåtte budsjett ble øket med 7000,- kr.  5000,- kr til disposisjon for styret og en økning på 2000,- kr til gaver.  Enstemmig vedtatt.

Medlemspengene for 2015 blir som vedtatt i 2012.  Mot 4 stemmer

8

Valg iht vedtektene.

Leder             Toril H. Helle                                    Ikke på valg  1 år igjen

 

Redaksjonskomite:

Leder             Tomas Carlstrøm                 Ikke på valg  1 år igjen

Medlemmer   Lena Holtan                         Ikke på valg  1 år igjen

                        Leendert Combee               Gjenvalg        valgt for 3 år

                        Knud J. Bakke                     Ny                   valgt for 2 år

 

Revisorer    

Håkon Olsen                                   Ny                   2 år

                        Frank Jensen                      Ikke på valg

 

Valget var i tråd med valkomiteens innstilling.

 

Valgkomite

Medlemmer   Mona Anita Ringsrøen                  1 år

                        Knud J. Bakke                                 1 år

                        Johan Martin Trollebø                   1 år

 

9

Godkjenning av representanter og vararepresentanter valgt av regionene.

Fra regionene ble følgende representanter og vararepresentanter godkjent:

Oslo                Elisabeth Hagen                     ONF     Representant 2 år

                        Leendert Combee                  ABNF   Vararepresentant       1 år

 

Midt/Nord      Torill Kjeldsen                        MNF    Representant Ikke på valg

                        Ove Husby                              TNF      Vararepresentant       1år

 

Sørvest            Per Arne Monsen                   SNF      representant 2 år

                        Arild Hauge                            VNF     vararepresentant       1 år

 

Øst                  Dag Rosbach              VVNF   representant for         Ikke på valg

                        Mona Anita Ringsrød ØNF     vararepresentant       1 år    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________

Arne Huse

_____________________

Arild Hauge

_____________________

Knud J. Bakke

Referent