Skandinavisk naturistportal | Naturistkart | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Vedtektene

Norsk Naturistforbund


NNFs vedtekter

VEDTEKTER FOR NORSK NATURISTFORBUND Med endringer vedtatt 5.4.2008, 28.03.2009, 26.3.2011, 14.4.2012, 13.4.2013, 5.4.2014, 11.4.2015 og 22.4.2017.

§ 1 Navn

Forbundets navn er Norsk Naturistforbund – NNF

§ 2 Formål

Forbundets formål er å arbeide for å legge forholdene til rette for naturismen i Norge.

Naturisme defineres som en livsstil i harmoni med naturen. Dette uttrykt ved felles nakenhet uten skille mellom kjønn med den hensikt å øke selvrespekten, respekten for andre mennesker og andres meninger, og respekt for miljøet.

NNF er de tilsluttede norske naturistforeningers felles organisasjon og representerer disse i saker av felles interesse. NNF representerer de tilsluttede naturistforeninger internasjonalt og står tilsluttet den Internasjonale Naturist Føderasjon – INF-FNI.

NNF er partipolitisk og religiøst nøytralt.

§ 3 Medlemskap

Medlemmer av NNF er alle personer som har gyldig medlemskap i en av de norske naturistforeninger og som forplikter seg til å følge NNF`s vedtekter og arbeide for dets formål.

De tilsluttede foreningene forplikter seg til å sende ut gyldig INF-merke til hvert enkelt medlem. Nye naturistforeninger som ønsker tilslutning til NNF må godkjennes av årsmøtet etter anbefaling fra styret. Utmelding av NNF skal skje skriftlig.  For å ha stemmerett på NNFs årsmøte, må foreningen ha betalt inn kontingent for 60% av medlemmene per 31.12. året før til NNF innen 15. mars. Resterende betales innen 1. oktober av den medlemsmassen foreningen har på dette tidspunktet. Foreninger som ikke har betalt medlemspenger, får ikke ta del i reisefordelingen.  Foreningene skal sende kopi av årsberetning og regnskap til NNF så snart som mulig etter eget årsmøte.

Som ekstraordinære medlemmer kan opptas eiendomsselskaper som eier og driver naturistområder som er allment tilgjengelige for medlemmer av foreninger tilsluttet NNF.

Ekstraordinære medlemmer betaler ikke kontingent.

§ 4 Årsmøte

Årsmøtet er NNFs høyeste myndighet.

Årsmøtet består av representanter for de tilsluttede foreninger. I tillegg har NNF`s styre og andre tillitsvalgte møterett og talerett.

Foreninger med inntil 100 (hundre) medlemmer har rett til å delta med 1 (en) representant og har 1 (en) stemme på årsmøtet. Foreninger som har mer enn 100 (hundre) medlemmer har rett til å delta med ytterligere 1 (en) representant og har ytterligere 1 (en) stemme for hver påbegynt 100 (hundre) medlemmer utover de første 100 (hundre). Maksimalt antall representanter og stemmer fra hver forening er begrenset oppad til 4 (fire). Antall representanter og stemmer fastsettes ut fra innbetalt kontingent til NNF kalenderåret før årsmøtetidspunktet.

Foreningene må møte på årsmøtet for å ha stemmerett.

Ekstraordinære medlemmer kan stille på årsmøtet med en representant som har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

Hver forening kan i tillegg til representanter møte med det antall observatører foreningen ønsker. Observatører har ikke talerett med mindre årsmøtet bestemmer noe annet.

Årsmøtet skal holdes hvert år innen utgangen av april måned og innkalling skal sendes foreningene senest 12 (tolv) uker før årsmøtet skal avholdes. Saker foreningene ønsker behandlet på årsmøtet skal være styret i hende innen 6 (seks) uker før årsmøtet. Dagsorden og sakspapirer til foreningene skal legges på hjemmesiden minst 3 (tre) uker før årsmøtet avholdes, og e-postmelding sendes foreninger med alle dokumenter.

Årsmøtets dagsorden skal være:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av møteleder, sekretær, to representanter til å undertegne protokollen, samt to representanter til redaksjonsnemnd
 3. Styrets årsberetning
 4. Regnskap og revisjonsrapport for NNF
 5. Forslag fra styret
 6. Innkomne forslag med innstilling fra styret
 7. Budsjett for inneværende år skal revideres, neste års budsjett skal vedtas. Fastsettelse av medlemskontingent til NNF skal ligge to år fram i tid.
 8. Valg av:
  1. Leder for 2 år
  2. 2 revisorer for 2 år, 1 av revisorene bør velges hvert år
  3. Redaktør for forbundets tidskrift for 2 år
  4. 3 redaksjonsmedlemmer for 2 år, 1 eller 2 bør velges hvert år
  5. Valgkomite med leder og 2 medlemmer for 1 år
 9. Godkjenning av representanter og vararepresentanter til styret valgt av regionene

Alle valg skal avgjøres med simpelt flertall. Oppnår ingen av kandidatene halvparten eller mer av stemmene, foretas omvalg mellom de kandidatene som har fått flest stemmer.

Dersom en eller flere representanter krever det skal det stemmes skriftlig.  Om det er mer enn en kanditat til et verv, skal det være skriftlig valg.

§ 5 Reisefordeling.

Reiseutgifter vedr. årsmøte, ledermøte og kurs arrangert av NNF skal regnes ut etter reiseutjevningsprinsippet som beskrevet i håndboka.

§ 6 Styret

Styret skal bestå av leder og 4 regionsrepresentanter og 4 vararepresentanter.

Regionsinndelingen blir:

Oslo                  ONF & ABNF

Sørvest:            VNF, RNF & SNF

Midt/Nord:         MNF & TNF

Øst:                   ØNF & VVNF

Hver av de fire regionene velger sin representant, samt personligvararepresentant, denne fortrinnsvis fra en av de andre foreningene i regionen.  Regionsrepresentanten velges for 2 år og vararepresentanten for 1 år.  I god tid før NNFs årsmøte hvert år må regionsrepresentanten kontakte lederne i regionens lokalforeninger og be foreningene finne kandidater til eventuelt ny regionsrepresentant og vararepresentant. Når foreningene er enige om aktuelle kandidater, så kan disse bli valgt på de lokale årsmøtene.

Styret konstituerer seg selv.  Vararepresentantenes rekkefølge bestemmes ved konstitueringen. Styrets leder eller den styret utpeker, representerer NNF utad.  Styrets leder og/eller den styret utpeker har prokura.  Styret er solidarisk ansvarlig for betrodde midler.

Styret er beslutningsdyktig når mist 3 (tre) styremedlemmer er til stede på innkalte styremøter.   Styret gjør vedtak med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Det skal føres referat fra styremøtene.

Styret skal holde lokalforeninger og redaktøren løpende orientert ved å sende referater innen 14 dager etter styremøter.

I personsaker må styret vurdere om navngitte personer skal anonymiseres.

§ 7 Forbundets tidsskrift

Forbundets tidsskrift heter Naturistnytt og kan ved behov forkortes til N-Nytt. Redaktør for Naturistnytt er den til enhver tid lovlig valgte redaktør. Styret er ansvarlig overfor forbundets årsmøte og utgir det antall Naturistnytt som årsmøtet bevilger penger til. Redaksjonskomiteen består av redaktør og 3 medlemmer, hvorav en bør ha spesielt ansvar for internasjonalt arbeid.

§ 8 Regnskap og revisjon

NNFs regnskap følger kalenderåret. Regnskapet revideres av de på årsmøtet valgte revisorer.

§ 9 Ekstraordinært årsmøte

Dersom styret eller minst halvparten av foreningene krever det, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte med 3 (tre) ukers varsel.

Dette skal behandle den eller de saker det ekstraordinære årsmøtet innkalles for.

§ 10 Eksklusjon, utestenging, fratak av verv etc.

§ 10A.

Årsmøtet kan etter innstilling fra styret ekskludere en forening som bryter NNFs vedtekter, eller ikke overholder sine betalingsforpliktelser overfor NNF.

Varsel om at eksklusjon vil bli foreslått skal sendes den tilsluttede foreningen senest 4 (fire) måneder før årsmøtet, og foreningen gis 3 (tre) måneders frist til å uttale seg. Utmeldt eller ekskludert forening har ingen krav på hele eller deler av NNFs midler.

§ 10B.

NNFs foreninger har anledning til å utestenge/ekskludere en eller flere av sine medlemmer. Den utestengtes/ekskludertes navn og personalia registreres hos NNF. NNF informerer de andre foreninger og eiendomsselskapene om utestengningen/eksklusjonen.

Med utestenging menes at medlemmet beholder sitt medlemskap, men utestenges fra ett eller flere arrangementer.

Med ekskludering menes at medlemmet mister sitt medlemskap.

Dersom utestengte medlemmer har verv eller oppgaver innen NNF, kan NNF frata vedkommende for disse verv og oppgaver i samme periode som vedkommende er utestengt fra sin lokalforening.

Ekskludert medlem av en av de tilsluttede foreningene kan i løpet av 4 (fire) uker etter at eksklusjonen har trådt i kraft anke sin sak inn for NNFs styre.

Foreninger tilsluttet NNF har ikke anledning til å oppta som medlem en person som er ekskludert fra en annen forening. Det ekskluderte enkeltmedlemmet har ikke anledning til å være besøkende i en annen forening eller arrangementer i regi av NNF.

Ekskluderte medlemmer kan heller ikke inneha verv eller andre oppgaver for NNF.  Vedkommende vil bli fritatt fra disse vervene inntil neste årsmøte i NNF.

§ 11 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtektene kan gjøres av årsmøtet med to tredjedels flertall.

§ 12 Oppløsning

Forslag om oppløsning av forbundet må behandles på to påfølgende årsmøter, hvorav det første skal være et ordinært årsmøte. Ved avstemming om oppløsning av forbundet har hver forening en stemme. NNF kan ikke oppløses så lenge to foreninger vil opprettholde forbundet.
Ved oppløsning av NNF skal NNFs midler tilfalle allmennyttig formål etter årsmøtets retningslinjer.